Reklama

Siły zbrojne

Prace nad „Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na okres do 2026” według harmonogramu

FOT. KPT. RAFAŁ ŁUGIEWICZ, ST. CHOR. SEBASTIAN ERBETOWSKI.
FOT. KPT. RAFAŁ ŁUGIEWICZ, ST. CHOR. SEBASTIAN ERBETOWSKI.

Jak informuje MON zgodnie z „Metodyką planowania i programowania rozwoju SZ RP” termin opracowania wieloletnich planów rzeczowych, w tym również „Planu Modernizacji Technicznej na okres do 2026” jest ściśle powiązany z przyjęciem „Programu rozwoju SZ RP w latach 2017-2026”.

Pod koniec maja br. Rada Ministrów uchwaliła „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. Dokument określa m.in. zadania dotyczące modernizacji Sił Zbrojnych. Pragniemy podkreślić, że uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych. Następnym krokiem, zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr Z-7/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej, jest wydanie w ciągu 5 miesięcy Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026, a następnie w ciągu 3 miesięcy przyjęcie planów pochodnych, w tym wieloletnich planów rzeczowych, które obejmują również „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026”.

MON informuje, że aktualnie realizowane są zamierzenia modernizacyjne ujęte w "Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022". Centralne Plany Rzeczowe są przy tym aktualizowane, co 4 lata z perspektywą 10-letnią, przy czym  zakończenie  prac  w danym cyklu zazębia się z rozpoczęciem prac nad kolejną edycją planu, z czego wynika, że programowanie rozwoju jest procesem ciągłym. Obecnemu kierownictwu resortu obrony narodowej zależy więc jak możemy przeczytać na stronie MON, by w jak największym stopniu zmodernizować wyposażenie Wojska Polskiego, a co za tym idzie, zbudować zdolności obronne Polski, tak by sprostać wymaganiom, które stawia przed Polską członkostwo  w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także sytuacja geopolityczna. Nadal aktualny katalog Wymagań Operacyjnych został przyjęty w 2016 r. i to on stanowi zbiór zasadniczych potrzeb SZ RP w perspektywie wieloletniej. Oznacza to, że zdaniem resortu potrzeby wykraczające poza 2022 r. są już od dłuższego czasu wojsku znane.

Do końca czerwca 2018 roku zaawansowanie realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022 wyniosło zgodnie z komunikatem MON 91%. Oznacza to, że zostały stworzone podstawy finansowe i prawne, aby usprawnić proces wymiany sprzętu, ponieważ bezpieczeństwo Polski i zapewnienie wojsku odpowiednich warunków do służby, jest priorytetem obecnego kierownictwa MON.

Równolegle z przygotowywaniem wskazanych powyżej dokumentów planistycznych, w toku prac w MON ma być nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej sił zbrojnych, zakładająca wydłużenie okresu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP do 15 lat. Zgodnie z projektem nowelizacji tej ustawy Rada Ministrów, co cztery lata określać będzie szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).  Jest to związane z  koniecznością realizacji długookresowych inwestycji obronnych oraz zakupami nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. W obecnej 10-letniej perspektywie, jest to niemożliwe bądź mocno utrudnione ze względu na długofalowy charakter prac badawczo-rozwojowych oraz długotrwały proces pozyskiwania zaawansowanych technologii obronnych i systemów uzbrojenia.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Rozgoryczony

    Założenia założeniami. 91 % śmiech na sali. Modernizujemy stare trupy na których pod farbą jeszcze sierp i młot widnieje. BWP, BRDM, czołgi za 1 euro nadają się tylko jako cele na strzelnicy bo ich wartość bojowa skończyła się wraz z upadkiem komunizmu.

  2. Szerszeń

    A czy zostały już przygotowane założenia wstępne do analizy założeń do planowania analizy założeń dla Planu Modernizacji, który nastęnie, po wykonaniu odpowiednich analiz, da podstawę do zaprezentowania założeń planów rzeczowych, które nastęnie umożliwią planowanie zakupów?

Reklama