Reklama

Siły zbrojne

Istotne zmiany w służbie żołnierzy. Jest projekt rozporządzenia

Samolot wielozadaniowy F-16C
Fot. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w środę projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych. Ma ono wejść w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i zastąpić poprzednie z 2009 roku.

Konieczność opracowania projektu nowego zarządzenia wymusiły zapisy uchwalonej 11 marca 2022 roku Ustawy o obronie Ojczyzny.

Żołnierz zawodowy, który będzie zainteresowany podjęciem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej musi złożyć do dowódcy jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w dyspozycji, pisemny wniosek. Dowódca jednostki wojskowej przed wydaniem zezwolenia może zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji do podmiotu, który chce zatrudnić żołnierza.

Czytaj też

W przypadku, gdy żołnierz zawodowy chce podjąć pracę zarobkową w innej jednostce wojskowej, musi złożyć odpowiedni wniosek do ministra obrony narodowej, za pośrednictwem dowódcy swojej jednostki wojskowej. Dowódca z kolei przesyła ten wniosek wraz ze swoją opinią o możliwości podjęcia lub braku możliwości podjęcia pracy zarobkowej w innej jednostce wojskowej. Informację o wyrażeniu lub braku wyrażenia zgody na pracę zarobkową w innej jednostce wojskowej przekazuje żołnierzowi dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe.

Dowódca jednostki wojskowej może zażądać od żołnierza, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawienia do wglądu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której wykonuje pracę zarobkową, lub wydruków z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

Zestaw przeciwlotniczy ZSU-23-4MP Biała.
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Żołnierz, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, musi niezwłocznie powiadomić na piśmie dowódcę jednostki wojskowej o niepodjęciu, przerwaniu lub zakończeniu pracy zarobkowej oraz o niepodjęciu, zakończeniu, zawieszeniu lub wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj też

W przypadku wyznaczenia na stanowisko służbowe żołnierza, któremu wydano zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, do innej jednostki wojskowej lub skierowania do innej jednostki wojskowej w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w dyspozycji, żołnierz zainteresowany kontynuacją wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej, musi wystąpić do nowego dowódcy z wnioskiem o zgodę na kontynuację wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Do czasu wydania przez dowódcę nowej jednostki wojskowej lub ministra obrony narodowej rozstrzygnięcia w tej sprawie, żołnierz może wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie dotychczasowego zezwolenia. Natomiast w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia przez dowódcę jednostki wojskowej o kontynuacji przez żołnierza wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej, dowódca zapewnia odpowiedni czas potrzebny do rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której wykonuje pracę zarobkową, albo do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. To samo dotyczy żołnierza, któremu z innych powodów zostanie cofnięta taka zgoda.

Zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej które zostały udzielone do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia pozostaną nadal ważne.

Obecnie projekt opisanego zarządzenia znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Poszczególne resorty mają 10 dni na ewentualne zajęcie stanowiska do zapisów projektu.

Komentarze