Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

TELDAT: Oferujemy światowy poziom C4ISR

Rys. Teldat
Rys. Teldat

Wysoka jakość wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania z zakresu wojskowego ICT zawsze była i jest najważniejszym celem spółki TELDAT, która go wytwarza – podkreśla dr inż. Łukasz Apiecionek, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Instytucie Informatyki, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT.

Mając na uwadze optymalne i skuteczne opracowywanie, produkowanie, rozwijanie, wdrażanie i serwisowanie / utrzymanie wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania z zakresu wojskowego ICT (Informatyki i Łączności) od 25 lat są systematycznie rozbudowywane i doskonalone techniczne piony i komórki organizacyjne bydgoskiej firmy. Jednym z ostatnich tego typu przedsięwzięć było oddanie do użytku nowej / jeszcze większej bazy infrastrukturalnej (w tym lokalowej) Departamentu Zarządzania Jakością. Została ona doposażona w nowoczesny i zaawansowany sprzęt oraz oprogramowanie badawczo-testowe. Zainstalowano w niej m.in. kolejne: komory klimatyczne, stoły wibracyjne, rejestratory drgań, kamery termowizyjne, termohigrometry, multimetry, analizatory i testery sieciowe IP, mierniki oraz certyfikatory przewodów światłowodowych i dokładne automatyczne wagi. Ich przykładowe wykorzystanie przedstawiają poniższe fotografie.

image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat

Potencjał badawczo-rozwojowy, laboratoryjno-testowy i produkcyjny

Na obecną krajową i międzynarodową pozycję TELDAT-u, który oferuje szeroką gamę kompleksowych, uniwersalnych oraz zunifikowanych / wzajemnie spójnych i zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programowych klasy C4ISR, także rozległe resortowe niejawne sieci ICT, wpłynęło wiele zaawansowanych, długotrwałych i ściśle ze sobą powiązanych czynników oraz procesów. Niewątpliwym atutem firmy w tym przedmiocie jest z całą pewnością najliczniejsza narodowa (zwłaszcza w zakresie opracowywania, wytwarzania i rozwoju zautomatyzowanych systemów zarządzania walką), wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska, której bardzo duży odsetek stanowią specjaliści posiadający stopnie naukowe, w tym profesora i doktora habilitowanego.

image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat

Kolejnym, ważnym atrybutem bydgoskiej spółki w niniejszym zakresie jest posiadanie własnej niezależnej siedziby ulokowanej w dużym kompleksie nowoczesnych obiektów, wyposażonych w: zaawansowany wytwórczy park maszynowo-sprzętowy i narzędziowy (np. zautomatyzowaną linię produkcyjno-montażową), nowoczesne laboratoria badawczo-testowe (z niezbędną aparaturą badawczo-pomiarową, specjalnie zaprojektowanymi zestawami testującymi, zaawansowanymi komorami klimatycznymi, stołami wibracyjnymi i zautomatyzowanymi wagami) oraz bazę szkolno-treningową. To wszystko umożliwia bydgoskim inżynierom projektowanie, prototypowanie, badanie i wielozakresowe testowanie militarnych rozwiązań ICT, aż do ich seryjnej produkcji, dystrybucji oraz wdrażania finalnych i najbardziej doskonałych wersji wykonań.

image
Fot. Teldat

Przykładowe z tych wyrobów przedstawiają poniższe fotografie. Są nimi głównie: Systemy Zarządzania Walką i Łączności – HMS JAŚMIN, także z nowymi Węzłami Teleinformatycznymi (WTi), BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN, które wchodzą w skład Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności JAŚMIN, a także duży zbiór komponentów / rozwiązań będących na ich wyposażeniu posiadających zdolność do samodzielnego wykorzystania.

image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat

TELDAT, którego produkty wykorzystywane są przez Siły Zbrojne RP (także za granicą) oraz wiele innych armii, od wielu lat posiada wysoki i szeroki poziom uprawnień, także w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych, w tym akredytowane stanowiska do przetwarzania informacji o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET.

image
Fot. Teldat

Bydgoska spółka prowadzi też bardzo szeroką działalność dydaktyczną, szkolno-treningową oraz wsparcia zwłaszcza w przedmiocie opracowywania, wdrażania, rozwoju i eksploatacji zaawansowanych oraz rozlegle działających zautomatyzowanych systemów dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności (przykładowe fotografie z tych przedsięwzięć są zamieszczone poniżej). Realizuje w tym zakresie wiele projektów na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej, głównie dla resortu ON, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz partnerów / firm krajowych i zagranicznych. Ściśle współpracuje także z polskimi i sojuszniczymi ośrodkami naukowo-badawczymi, różnego typu narodowymi i międzynarodowymi agencjami oraz instytucjami.

image
Fot. Teldat

Zaawansowane technologie oraz standardy i procedury jakościowe

Spółka TELDAT od początku istnienia wdrożyła i do dziś stale rozwija oraz funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z normami oraz publikacjami: ISO 9001, AQAP 2110 i 2210. W swojej działalności wykorzystuje systemowe, ustandaryzowane podejście do projektowania kompleksowych i jednorodnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiających, oparte m.in. na: Project Management Institute PMBOK Guide and Standards oraz AXELOS PRINCE 2 - Projects IN Controlled Environments.

image
Fot. Teldat

W zakresie wytwarzania TELDAT stosuje szereg produkcyjnych standardów i procedur jakościowych, m.in.:

 • ESD (ElectroStatic Discharge) – procedury zapewniające bezpieczeństwo elementom elektronicznym przed wyładowaniami elektrostatycznymi;
 • MSD (Moisture-Sensitive Device) – procesy jakościowe związane z kontrolą wilgotności urządzeń;
 • SMD&THT Processes (Surface Mounted Devices & Through Hole Technology) – technologie i ustandaryzowane sposoby montażu powierzchniowego / przewlekanego elementów elektronicznych;
 • FOE (Foreign Object Elimination) – procedurę jakościową zabezpieczającą urządzenia przed ciałami obcymi (np. przed pozostawieniem: narzędzi i innych luźnych elementów wewnątrz sprzętu);
 • IPC-A-610E oraz IPC-J-STD-001 – standardy jakości montażu układów elektronicznych.
image
Fot. Teldat

Niemal wszystkie wytwarzane w TELDAT urządzenia ICT stanowią wysokowydajne i wytrzymałe rozwiązania wojskowe (SpW), które w zależności od wymagań Klienta mogą spełniać liczne polskie i międzynarodowe standardy militarne, np.: NO-06-A101÷NO-06-A108 (Sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań), NO-06-A200 (Kompatybilność elektromagnetyczna), MIL-STD-810 (Environmental engineering considerations and laboratory tests), MIL-STD-461 (Electromagnetic compatibility), MIL-STD-1275E (Characteristics of 28 volt DC input power to utilization equipment in military vehicles) oraz TEMPEST ZOBT-500A dla poziomów TPZU-3/2/1 (odpowiednik NATO SDIP-27 Level A/B/C).

image
Fot. Teldat

Opracowane w bydgoskiej firmie oprogramowanie, zwłaszcza klasy C4ISR, wytwarzane jest zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi i NATO-wskimi standardami interoperacyjności, np.: MIP Baseline (Multilateral Interoperability Programme), JC3IEDM (STANAG 5525), Friendly Force Tracking – NFFI (IP1, IP2, SIP3) – NATO Friendly Force Information, FFI-MTF (STANAG 5527), ADatP-36 (FFI-XML-MTF), Plany i Rozkazy (STANAG 2014), ADatP-3, APP-11(C) (STANAG 5500), APP-6 (symbolika taktyczna), NVG (NATO Vector Graphics), WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), JIPS (JCOP Information Product Services), JDSS – Joint Dismounted Soldier System (STANAG 4677), Link 16 (STANAG 5516) dla JREAP-C (STANAG 5518), SIMPLE (STANAG 5602), Link 11B (STANAG 5511) dla SIMPLE (STANAG 5518), VMF – Variable Message Format (MIL-STD 6018B oraz MIL-STD 47001D), ATP-45CBRN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (STANAG 7149), ADatP-34 (Allied Data Publication 34) – NATO C3 Technical Architecture, RIC – Reportable Item Code, ADatP-37CID Server (STANAG 5528), OTH-GOLD, HLAHigh Level Architecture (STANAG 4603) oraz Battlefield Directory (STANAG 4644).

Najważniejsze z tych rozwiązań programowych (zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi – HMS C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMIN, JFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN oraz rozległego specjalistycznego alarmowania / powiadamiania – SBWI-SARON) przedstawia poniższa grafika.

image
Fot. Teldat

Pierwsze pięć z nich wchodzi w skład kompleksowego i uniwersalnego SWD C3IS JAŚMINZautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk, który oczywiście też jest produktem TELDAT. Jego najważniejsze funkcjonalności posiada ww. HMS C3IS JAŚMIN Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, który w zależności od bieżących potrzeb wojska może łatwo, bardzo sprawnie i racjonalnie (operacyjnie, użytkowo i ekonomicznie) sukcesywnie uzyskiwać pożądane zdolności wskazanego powyżej Systemu Systemów.

image
Fot. Teldat
image
Fot. Teldat

Kompetencje i potencjał TELDAT w liczbach

Najbardziej wiarygodnym podsumowaniem wysokich kompetencji i potencjału TELDAT w przemyśle obronnym są następujące liczby:

 • 25. rok efektywnej działalności na rynku obronnym. Jej wiele rezultatów jest unikalnych w skali światowej;
 • ponad 150 nienagannie zrealizowanych zasadniczych (w tym licznych wieloletnich) kontraktów, także zagranicznych;
 • ponad 12 000 przeszkolonych Użytkowników, w tym instruktorów – nauczycieli akademickich. Liczba ta systematycznie wzrasta;
 • ponad 22 000 wdrożonych komponentów sprzętowych i programowych;
 • ponad 10 000 m2 zagospodarowanej powierzchni terenu siedziby, a także ponad 8000 m2 powierzchni budynków produkcyjnych, laboratoryjnych, magazynowych i biurowych;
 • ponad 80% zatrudnionej kadry to wysoko wykształceni inżynierowie (również eksperci z zakresu): informatyki, telekomunikacji, elektroniki, a także technolodzy, menadżerowie, specjaliści ds. jakości oraz wdrożeń i serwisu;
 • wyjątkowo duża liczba (ponad 140) przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych (misji pokojowych i stabilizacyjnych, a także ćwiczeń i warsztatów interoperacyjności), podczas których były eksploatowane oraz badane rozwiązania sprzętowe i programowe TELDAT. Najważniejsze z nich przedstawia poniższa ilustracja;
image
Fot. Teldat
 • 11 laboratoriów szkolno-treningowych, wdrożonych i z powodzeniem funkcjonujących w 5. Państwowych ośrodkach naukowych oraz szkoleniowych w Polsce. Najważniejsze z nich prezentują poniższe fotografie;
image
Fot. Teldat
 • Ponad 40 nobilitacji (zasadniczych nagród i wyróżnień) otrzymanych w ramach międzynarodowych i krajowych przedsięwzięć targowych, konkursów itp.). Najważniejsze z nich przedstawia ostatnia grafika.
image
Fot. Teldat

Dr inż. Łukasz Apiecionek, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Instytucie Informatyki, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT

Reklama

Komentarze

  Reklama