Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Rusza Perun - konkurs NCBR na dofinansowanie projektów obronnych

Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0
Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0

Autorzy prac badawczo-rozwojowych mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa w ramach programu Perun – poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Reklama

Wnioski można składać – wyłącznie przez system informatyczny OPI-OSF - od 1 grudnia br. do 31 stycznia 2024 r.; konkurs nie ma przydzielonej określonej puli środków, na etapie składania wniosków organizatorzy nie mogą udzielić odpowiedzi na pytania o konkretne kwoty dofinansowania.

Reklama

Wnioskodawcy muszą przedstawić planowany budżet projektu z podziałem na kategorie kosztów i ich uzasadnieniem, muszą także przedstawić metodę oszacowania wysokości budżetu.

Czytaj też

Jednym z kryteriów oceny jest zasadność planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do zakresu zadań oraz oczekiwanych wyników.

Reklama

Projekty mogą być dofinansowane ze środków NCBR do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami; przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 90 proc. kosztów projektu.

Czytaj też

Planowany koszt realizacji projektu może być modyfikowany przed zawarciem umowy, jeśli w trakcie oceny merytorycznej zostaną zgłoszone zastrzeżenia do oszacowanych kosztów realizacji projektu i zostanie przeprowadzona dodatkowa ocena.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które stwarzają największe szanse na wytworzenie technologii przynoszącej wzrost potencjału naukowego i jego rzeczywiste zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ocena projektów ma się odbyć w dwóch etapach. Ocena wstępna (formalna) zostanie przeprowadzona przez pracowników NCBR na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. Wnioski spełniające wszystkie kryteria oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez trzech niezależnych ekspertów, w tym jednego reprezentującego środowisko naukowe oraz dwóch ekspertów reprezentujących gestora. Przed sporządzeniem ostatecznej listy rankingowej wniosek może zostać poddany dodatkowej ocenie zespołu wyznaczonego przez Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR.

Regulamin konkursu nie narzuca żadnej konkretnej metodyki zarządzania projektami – wnioskodawca na obowiązek wybrać i wskazać konkretną metodykę zarządzania projektem oraz uzasadnić jej adekwatność. Wybór metodyki zarządzania projektem będzie jednym z elementów oceny merytorycznej wniosku.

Zakres tematyczny konkursu został ustalony na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność państwa. Gestorem projektu może być minister zainteresowany wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa lub kierownik innego podmiotu publicznego mającego ustawowo przypisaną dbałość o określony obszar obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Czytaj też

Konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie nie może się składać wyłącznie z przedsiębiorstw, w jego skład musi wchodzić co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i nauki.

Uczestnikiem konsorcjum naukowo-przemysłowego ubiegającego się o udział w programie może być przedsiębiorca zagraniczny, jeżeli ma przedstawicielstwo w Polsce i spełnia ustawowe wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej lub badawczo-rozwojowej na terenie Polski (nie może to być w Polsce działalność wyłącznie reklamowo-promocyjna).

NCBR opublikuje listę rankingową pozytywnie ocenionych wniosków i listę wniosków ocenionych negatywnie w ciągu sześciu miesięcy od terminu składania wniosków.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Paweł P.

    Brawo!

Reklama