Przemysł Zbrojeniowy

Laserowy system Saab Gamer dla czeskiej armii

Fot. Saab
Fot. Saab

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zleciło firmie Saab roz­bu­dowę  zestawu laserowego systemu symu­la­to­rów  GAMER. Dostawy nowego komponentu systemu roz­poczną się pod koniec bieżącego roku i będą kon­ty­nu­owane w 2020 r. Wartość umowy oszacowano na 108 mln koron szwedzkich (11,59 mln dolarów).

Dzięki nowemu, ulep­szo­nemu sys­te­mowi szko­le­nia tak­tycz­nego (TSS), cze­ska armia i żan­dar­me­ria woj­skowa otrzy­mają sze­reg dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści i moż­li­wo­ści w ramach uży­wa­nego przez nich wariantu wzmoc­nio­nej kom­pa­nii “Company Plus”. Zamówienie obej­muje moder­ni­za­cję ist­nie­ją­cego sys­temu, roz­sze­rze­nie zdol­no­ści szko­le­nio­wych dla żoł­nie­rzy pie­choty, dodatkowe zestawy dla pojazdów, które odzwier­cie­dlają bali­stykę i rze­czy­wi­sty czas lotu poci­sków, a także roz­wią­za­nia w zakre­sie szko­le­nia w tere­nie miej­skim.

System Saab, zapew­nia­jący wysoki realizm symulacji, pozwoli cze­skiej armii zwięk­szyć jej moż­li­wo­ści operacyjne i dołą­czyć do rodziny naro­dów posia­da­ją­cych interopera­cyjne sys­temy szko­le­niowe, obej­mu­jące wszyst­kie funk­cje pola walki.

Åsa Thegström, Szefowa Działu Szkolenia i Symulacji, Saab Dynamics

Czeska armia nabyła pierw­szy sys­tem GAMER w 2011 r. na potrzeby szko­le­nia załóg BWP Pandur. W 2016 r. doko­nała aktu­ali­za­cji w zakre­sie inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści kodu lase­ro­wego (U-LEIS). Dzięki nowemu roz­sze­rze­niu czesi posiadają sys­tem, który speł­nia ich potrzeby szko­le­niowe.

Saab i Czeskie Siły Zbrojne łączą dłu­go­trwałe rela­cje. Zamówienie to sta­nowi ważne roz­sze­rze­nie sys­temu zaku­pio­nego przez cze­ską armię w 2011 r. Podkreśla także wyso­kie zaufa­nie i zado­wo­le­nia klienta doty­czące tak­tycz­nego sys­temu szko­le­nio­wego dostar­czo­nego przez Saab.

Krasimira Stoyanova, Szefowa Saab na Region Europy Centralnej i Wschodniej

Symulatory lase­rowe Saaba są uży­wane m.in. przez bry­tyj­skie, nie­miec­kie, szwedz­kie, nor­we­skie, holen­der­skie i ame­ry­kań­skie siły zbrojne. W Polsce użyt­kow­ni­kiem sys­temu GAMER jest Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, która wyko­rzy­stuje go do szko­le­nia przy­szłych ofi­ce­rów SZ RP oraz zabez­pie­cze­nia ćwi­czeń Wojsk Lądowych, WOT i sojusz­ni­czych. System jest stan­dar­do­wym sto­so­wa­nym w NATO symu­la­to­rem tak­tycz­nym i do szko­le­nia strze­lec­kiego dla pojaz­dów opan­ce­rzo­nych i broni prze­ciw­pan­cer­nej.

Komentarze