Przemysł Zbrojeniowy

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

Fot. www.gov.pl
Fot. www.gov.pl

Innowacyjność na rzecz Sił Zbrojnych RP, Europejski Fundusz Obronny jako szansa dla polskiego sektora obronnego czy technologie kosmiczne i satelitarne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa to tematy Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021, które odbędzie się 26 października br. w Wojskowej Akademii Technicznej.

Organizatorami spotkania, które będzie okazją do promocji działalności badawczo – rozwojowej realizowanej na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa są Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Celem Forum Innowacyjności jest integracja wojska, przemysłu i nauki zgodnie z założeniami polityki innowacyjności resortu obrony narodowej.

Jak podkreślają organizatorzy, podczas Forum zaplanowano m.in. prezentację założeń nowego podejścia do budowania priorytetowych kierunków badań naukowych na potrzeby obronności państwa w oparciu o potrzeby Sił Zbrojnych RP w perspektywie 15-letniej. Omówiona zostanie również rola i udział w tym procesie krajowego potencjału naukowego i przemysłowego oraz znaczenie dialogu pomiędzy wojskiem, przemysłem i nauką.

Celem spotkania jest także zainicjowanie Forum jako platformy cyklicznych spotkań wojska, nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie związane z priorytetami i potrzebami polskich sił zbrojnych. Forum będzie miejscem prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz budowania zrozumienia i nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną także koncepcje i pomysły polskich ośrodków badawczych, uczelni wyższych i polskiego przemysłu z obszaru bezpieczeństwa i obronności Polski.

Poprzez organizację Forum Innowacyjności, Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza m.in. aktywizować podmioty naukowe i przemysłowe oraz organizacje pozarządowe do działań wspierających innowacyjność w Siłach Zbrojnych RP.

 Założenia Forum 

  • Promocja i budowa świadomości o działalności badawczo – rozwojowej realizowanej na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa
  • Propagowanie międzynarodowych narzędzi i źródeł finansowania działalności badawczo – rozwojowej w celu zwiększenia udziału polskich podmiotów w projektach międzynarodowych, w tym wykorzystanie szans tworzonych przez Europejski Fundusz Obronny.
  • Informowanie o znaczeniu Priorytetowych Kierunków Badań resortu obrony narodowej oraz nowej metodyce ich opracowywania.
  • Propagowanie innowacyjności jako efektu współpracy nauki, przemysłu i wojska w duchu nowatorstwa, współdzielenia ryzyka, konkurencyjności oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.
  • Budowa świadomości o znaczeniu dla obronności nowoczesnych i przełomowych technologiach, wsparcie dla narodowych specjalizacji technologicznych (wg. NATO STO) oraz informacja o narzędziach służących do wzmacniania potencjału narodowego w tym obszarze.
  • Upowszechnienie wiedzy o znaczeniu przestrzeni kosmicznej jako środowiska działań w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Zgłoszenia do udziału w Forum

Forum, realizowane będzie w formie stacjonarnej, ma charakter zamkniętej konferencji, w której udział wezmą zaproszeni goście. W przypadku zwiększenia liczby zachorowań COViD-19 przewiduje się przejście na formę konferencji online, tylko prelegenci i moderatorzy będą uczestniczyli stacjonarnie.

Równolegle prowadzona będzie transmisja za pośrednictwem internetu dla zainteresowanych przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz wojska i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

Zgłoszenia do udziału w formie online można przesłać do 15 października br. (piątek) na adres e-mail: [email protected]. Uczestnictwo zostanie potwierdzone poprzez link do transmisji wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że wszelkie pytania powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected].

Komentarze