Reklama

Siły zbrojne

Płoszenie w Krzesinach

Fot. st. chor. Leszczek Jóźwik
Fot. st. chor. Leszczek Jóźwik

2 listopada w ramach ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem ptaków i zwierząt na terenie lotniska wojskowego 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach uruchomiła postępowanie, które wyłoni wykonawcę usługi płoszenia ptaków i zwierząt.

Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej 31. BLT, a termin nadsyłania ofert ustalono na dzień 10 listopada 2020 (do godz. 14:30). Zamawiający dokona wyboru zwycięskiej oferty na podstawie kryterium ceny. Oferty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań.

Metody i okres świadczenia usługi

Usługi płoszenia ptaków i zwierząt realizowane będą w oparciu o metodę podstawową – pirotechniczną oraz metody pomocnicze – metoda z zastosowaniem psa wyszkolonego do pracy na lotnisku, metody biosoniczna i sokolnicza oraz inne adekwatne metody zaproponowane przez wykonawcę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację usług od stycznia do listopada 2021 roku.

image
Fot. st. chor. Leszczek Jóźwik

Wymogi

Świadczenie usług zostanie powierzone wykonawcy spełniającemu następujące wymagania związane z posiadaniem:

 • psa wyszkolonego do pracy na lotniskach;
 • referencje z poprzedniego miejsca pracy (lotnisko Sił Zbrojnych RP);
 • broń hukową przeznaczoną do pirotechnicznej metody ograniczenia zagrożeń związanych z obecnością ptaków i innych zwierząt;
 • minimum sześć ptaków zarejestrowanych w starostwie powiatowym oraz minimum czterech ptaków łowczych do dyspozycji w każdym dniu świadczenia usługi;
 • ukończony kurs sokolniczy i doświadczenie prac sokolniczych;
 • odpowiednie zezwolenia i dokumenty (np. potwierdzające odbycie szkoleń) związanych z wykorzystaniem ptaków sokolniczych i/lub psów;
 • świadectwa zwalniające z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, wydane na podstawie artykułu 8 ust.1 rozporządzenia rady (WE) z dnia 338/97 z dnia 09.12.1996 zmienionego rozporządzeniem 750/2013 z dnia 29 lipca 2013r
 • szkolenie BHP w tym szkolenie zezwalające na pracę na wysokości.

Zakres usług i obowiązki wykonawcy

Obowiązki wykonawcy obejmowały będą m.in.:

 • przygotowanie ptaków do płoszenia.
 • ograniczanie występowania ptaków i innych zwierząt oraz płoszenie ptaków i innych zwierząt z obszaru lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w oparciu o metodę: pirotechniczną (pistolet hukowy - podstawowa), metody z zastosowaniem psa przeszkolonego do pracy na lotnisku, mobilnej metody biosonicznej, metody sokolniczej (uzupełniającej) oraz innych adekwatnych metod do płoszenia ptaków zaproponowanych przez wykonawcę.
 • sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska (z użyciem lornetki) pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.
 • współpracę z Grupą Odstraszania Ptaków (np. w zakresie metody biosonicznej – lokalizacja urządzeń emitujących głosy i/lub dźwięki odstraszające ptaki, rozmieszczenia urządzeń pirotechnicznych).
 • sprawdzenie każdego dnia pracy, w czasie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku wojskowym Poznań - Krzesiny w godzinach ustalonych z personelem Lotniskowego Organu Służb Ruchu Lotniczego, występowania oraz aktywności ptaków do wysokości ok. 2 tys. stóp (609,6 m) nad poziomem terenu we wskazanym obszarze wykonywania operacji lotniczych kręgu nad lotniskowego (maksymalnie do 2 000 m od krawędzi bocznych i do 2 000 m od progu lub końca drogi startowej w strefie podejścia lub odlotu – w zależności od rodzaju wykonywanych operacji) oraz współpraca w tym zakresie z personelem operacyjnym Pionu Służb Ruchu Lotniczego, personelem Pionu Bezpieczeństwa Lotów, personelem Sekcji Ochrony Środowiska oraz personelem Grupy Odstraszania Ptaków.
 • rozpoznanie sytuacji ornitologicznej lotniska i terenów przylegających do niego z wprowadzeniem zapisów w Dzienniku Sokolnika oraz informowanie na bieżąco o zagrożeniu ze strony ptaków personel operacyjny Pionu Służb Ruchu Lotniczego, personelem Pionu Bezpieczeństwa Lotów, personelem Sekcji Ochrony Środowiska oraz personelem Grupy Odstraszania Ptaków.
 • prowadzenie ciągłego monitoringu lotniska pod względem aktywności ptaków oraz innych zwierząt i odstraszanie ptaków w razie ich aktywności.
 • pełnienie dyżuru w czasie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku wojskowym Poznań - Krzesiny w godzinach ustalonych z personelem Pionu Służb Ruchu Lotniczego.
 • interweniowanie (w zakresie płoszenia ptaków/innych zwierząt) na sygnał kontrolera lotniska.
 • utrzymywanie w czasie obecności na lotnisku stałej łączności z kontrolerem lotniska.
 • inwentaryzacja budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu ARP lotniska.
 • inwentaryzacja hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.
 • przekazywanie informacji w postaci mapy, tabeli do Sekcji Ochrony Środowiska oraz Pionu Bezpieczeństwa Lotu w systemie kwartalnym.
 • prowadzenie miesięcznej karty pracy, w której potwierdzone będzie każdorazowe stawiennictwo Wykonawcy, po zakończeniu danego miesiąca karta pracy zostanie zatwierdzona przez osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Zamawiającego.
 • sporządzanie comiesięcznego sprawozdania z zakresu powierzonych obowiązków zawierającego również analizę sytuacji ornitologicznej lotniska na koniec okresu świadczenia usługi oraz prognozę analizy sytuacji ornitologicznej na kolejny okres świadczenia usługi.
 • czynne uczestnictwo w wypracowaniu skutecznych metod odstraszania ptaków i innych zwierząt.
 • zapoznanie się i przestrzeganie zasad określonych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Wojskowego Poznań - Krzesiny dotyczącej zasad poruszania się po lotnisku oraz zasad FOD PREVENTION.
 • przybycie w ciągu 2 godzin do miejsca potrącenia zwierzęcia i zabrania go w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce. Następnie zwierzę zostanie przekazane przez Wykonawcę firmie utylizacyjnej. Koszty utylizacji ponosi Zamawiający.


Zakres świadczonych usług obejmował będzie także:

 • zabezpieczenia we własnym zakresie sprzętu i środków do odstraszania ptaków metodami akustycznymi i pirotechnicznymi.
 • świadczenie usługi nie później jak dwie godziny przed planowanymi lotami oraz świadczenie usług do czasu zakończenia operacji lotniczych w danym dniu lub do zmroku.
 • płoszenie i odstraszanie ptaków odbywać się będzie według harmonogramu lotów dostępnego w Biurze Odpraw Załóg na dany tydzień.
 • przynajmniej raz dziennie przeprowadzenia na lotnisku liczenia poszczególnych gatunków ptaków z podaniem zarówno sumarycznej liczby osobników jak i liczebności największego obserwowanego stada oraz przygotowanie sprawozdania z liczeń raz w tygodniu.
 • notowanie wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) gatunków ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, gatunki ptaków krukowatych) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami, zapisywanie tych informacji i przekazywanie do Sekcji Ochrony Środowiska.
 • przygotowanie dla każdego miesiąca graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez odpowiednie służby lotniskowe i przekazywanie tej informacji do Sekcji Ochrony Środowiska.
 • stosowanie poszczególnych metod płoszenia ptaków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony środowiska.
 • rozpoznawanie gatunków ptaków występujących na danym lotnisku oraz posiadanie i swobodnego posługiwanie się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka i/lub luneta).


Pozostałe zobowiazania

Wykonawca nie będzie miał obowiązku płoszenia ptactwa metodą sokolniczą w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych zagrażających życiu i zdrowiu lub wyraźnie ograniczających efektywność stosowania metody sokolniczej (np. huraganowe wiatry, temperatury poniżej -30°C, silne burze z wyładowaniami atmosferycznymi), każdorazowo potwierdzonych przez właściwą służbę meteorologiczną jednostki wojskowej.

Wykonawca będzie natomiast zobowiązany do kontroli lub inspekcji gniazdowania ptaków (przegląd budynków) i innych zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego na terenie kompleksu wojskowego 6035. Czynności te prowadzone będą we wnękach okiennych, w elementach wrót i drzwi hangarów, w wnętrzu konstrukcji stropu hangaru, w otworach i przewodach kominowych, w elementach pokrycia dachów, w otworach na elewacji budynków, w stropodachach, pod parapetami, w tym rynnach oraz na innych elementach budynków np. lampach.

Kontrole i inspekcie budynków realizowane będą dwa raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 lipca, a w przypadku odnotowania ponownej aktywności ptaków w trakcie kontroli wykonane zostaną co najmniej dwa dodatkowe płoszenia ptaków.

W warunkach świadczenia usług wskazano, że czas świadczenia usługi w ciągu jednego dnia roboczego wyniesie sześć godzin. Ilość dni roboczych określono na 252 dni z możliwością zmiany, a wynagrodzenie wyliczane będzie jako iloczyn dni wykonywania usług w danym miesiącu i stawki za dzień roboczy. Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do udziału w szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami oraz poddania się egzaminowi z zakresu identyfikacji oraz liczenia ptaków w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie SZ RP, a także do udziału w comiesięcznych posiedzeniach Zespołu Bezpieczeństwa Lotów. Ponadto jako podmiot świadczący usługi na terenie lotniska, wykonawca obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową z tytułu wykonywanych czynności w ramach umowy. Suma gwarancyjna umowy ubezpieczeniowej nie może być niższa niż 100 000 zł.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

  Reklama