Reklama

Siły zbrojne

Jakie dofinansowanie dla wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych?

Fot. kpt. Martyna Kupis
Fot. kpt. Martyna Kupis

Resort obrony narodowej ogłosił zasady organizacji w 2021 roku wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych oraz zasady pełnego pokrycia kosztów takich wyjazdów. Sprawdzamy kto może liczyć na pełne dofinansowanie.

12 kwietnia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 45/MON w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2021 r. Dofinansowanie wypoczynku dzieci to przykład świadczeń dodatkowych, z których korzystać mogą żołnierze zawodowi w sytuacji, gdy budżet rodzinny nie pozwala na sfinansowanie wypoczynku.

Jak informuje nas Centrum Operacyjne MON pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych realizowane jest od lat na podstawie rozporządzenia MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych. Świadczenie przysługuje raz w roku na wniosek żołnierza udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. Co roku minister obrony narodowej wydaje decyzję określającą zasady organizacyjne takiego wypoczynku. 

Zgodnie z § 14 wymienionego rozporządzenia, pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego przyznaje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek nie przekracza 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Najniższe uposażenie żołnierza zawodowego określa obecnie rozporządzenie MON z 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych i wynosi ono 4 110,00 zł. Obecnie progiem uprawniającym do skorzystania ze świadczenia jest kwota 1 644,00 zł.

Wydział Prasowy CO MON

Jeśli chodzi o płatność za pobyt dziecka to jest ona realizowana przez jednostkę macierzystą żołnierze po zakończonym pobycie dziecka i na podstawie faktury wystawionej przez ośrodek wypoczynkowy. Finansowanie wypoczynku dzieci ustalane jest w drodze rocznych planów budżetowych, a środki na ten cel są w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych.

Gdzie organizowany jest wypoczynek?

Kolonie i obozy wypoczynkowe w 2021 roku w sezonie letnim zaplanowano w trzech ośrodkach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Waplewo, Rogowo i Solina), a w planie ujęto dziewięć turnusów. Koszt wypoczynku w zależności od ośrodka i formy wypoczynku waha się od 1 600 do 1900 złotych.

image
Źródło Decyzja Nr 45/MON z 2021

Jak informuje Wydział Prasowy CO MON możliwość realizacji wypoczynku dla dzieci będzie uzależniona od obowiązujących wytycznych i obostrzeń pandemicznych. Istnieje zatem możliwość odwołania przez organizatora danego turnusu w związku z restrykcjami ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia, jak również np. z powodu braku chętnych. Ewentualne wprowadzenie nowego turnusu kolonii lub obozu będzie natomiast wymagało zmiany decyzji. 

Kto w praktyce skorzysta z tej formy dofinansowania?

Program realizowany jest od lat a jego celem jest finansowe wsparcie żołnierzy, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów wypoczynku dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje, gdy średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie za 12 miesięcy wstecz nie przekracza kwoty 1644 złotych, czyli 40 proc. uposażenia szeregowego zawodowego. Bazując na analizie uposażeń w wojsku, którą przygotowaliśmy w marcu 2021 roku sprawdziliśmy, kto może liczyć na pokrycie kosztów wypoczynku dziecka. Do analizy wybraliśmy sierżanta z 12 letnim stażem służby, dwójką dzieci i małżonką, która nie jest aktywna zawodowo. Przy założeniu, że w ciągu roku podoficer ten otrzymuje jedynie uposażenie przez 12 miesięcy oraz nagrodę roczną wówczas dochód rodziny wynosi 13 x 5 566,40 zł brutto, czyli 72 363,20 zł brutto wówczas średni dochód miesięczny na osobę 1 507 zł brutto. Zatem podoficer ten ma szansę na skorzystanie z tego programu socjalnego. Kapitan w tej samej sytuacji rodzinnej, z 15 letnim stażem w służbie i założeniach dot. uposażeń (czyli bez dodatkowych nagród poza nagrodą roczną) uzyskuję średni miesięczny na osobę w kwocie 1 906 zł brutto i nie może liczyć na sfinansowanie wypoczynku dziecka.

Reklama

Komentarze

    Reklama