Geopolityka

Jak można za darmo pozyskać Kobbeny? Decyduje minister

Sześć gmin wyraziło swoje zainteresowanie pozyskaniem czterech okrętów podwodnych typu Kobben wycofywanych z Marynarki Wojennej. Fot. M.Dura
Sześć gmin wyraziło swoje zainteresowanie pozyskaniem czterech okrętów podwodnych typu Kobben wycofywanych z Marynarki Wojennej. Fot. M.Dura

Okręty podwodne typu Kobben mogą być przekazane za darmo decyzją ministra Obrony Narodowej, ale tylko przed przejęciem ich przez Agencję Mienia Wojskowego. AMW wyjaśnia zainteresowanym, jak można to zrobić.

Z informacji przekazanej dla Defence24.pl przez rzecznika prasowego Agencji Mienia Wojskowego (AMW) panią Małgorzatę Weber wynika, że o ewentualnej darowiźnie (nieodpłatnym przekazaniu) okrętów podwodnych typu Kobben może zdecydować jedynie minister Obrony Narodowej. Cała procedura odbywa się wtedy bez udziału AMW, która – zgodnie z prawem – nie może czynić darowizn.

Taka darowizna jest obecnie możliwe również w odniesieniu do wycofanego wcześniej z linii okrętu „Kondor”, ponieważ samo przejęcie przez Agencję Mienia Wojskowego jednostek pływających nie odbywa się natychmiast po opuszczeniu na nich bandery, ale na podstawie planu zatwierdzonego przez MON. Nie podpisano jeszcze takiego planu zawierającego „Kondora”, tak więc okręt nie mógł zostać przekazany i nie należy do AMW. Dlatego Agencja Mienia Wojskowego na już otrzymane pismo starosty drawskiego w sprawie przekazania wycofanego okrętu podwodnego musiała odpowiedzieć, że decyzję o nieodpłatnym przekazaniu „Kondora” może podjąć obecnie tylko minister Obrony Narodowej.

„Agencja staje się właścicielem zbędnego wojsku mienia ruchomego dopiero na podstawie planu przekazywania do AMW zbędnych wojsku rzeczy ruchomych na dany rok. Tegoroczny plan nie został jeszcze zatwierdzony przez MON”.

Małgorzata Weber - rzecznik prasowy AMW

Całą procedurę nieodpłatnego przekazania na własność podległego MON minia ruchomego regulują przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 91 ust. 1-8), z których wynika, że

  1. „Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazywać na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 lit. a, będące do dnia przekazania we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych:
  • państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, muzeom, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, uczelniom publicznym – na cele związane z ich działalnością,
  • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – na cele związane z ich działalnością statutową – posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek tych podmiotów”.
  1. Rozpatrując wniosek, bierze się pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiarygodność wnioskodawcy i cel pozyskania wnioskowanego mienia.
  2. Na podstawie złożonych wniosków sporządza się wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, zatwierdzany przez Ministra Obrony Narodowej.
  3. Przekazanie mienia ruchomego następuje w formie umowy o nieodpłatnym przekazaniu mienia ruchomego Skarbu Państwa.
  4. Wartość mienia ruchomego określają organy wojskowe właściwe w sprawach prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej mienia będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
  5. Mienie ruchome przekazane podmiotom, o których mowa w ust. 1, stanowiące uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, przeznaczone do dalszej eksploatacji przekazuje się wraz z dokumentacją przynależną do danego egzemplarza uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.
  6. Odbiór mienia ruchomego następuje na koszt podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
  7. Przekazanie broni lub innego uzbrojenia podmiotom, o których mowa w ust. 1, następuje po pozbawieniu cech bojowych. Koszty pozbawienia cech bojowych ponosi podmiot, o którym mowa w ust. 1. […]”.

AMW wyjaśniła również, że sama kwestia nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Skarbu Państwa jest realizowana w oparciu o art. 91 ust. 9 ww. ustawy, a szczegółowy tryb jest określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych z dnia 15 lipca 2016 r.: „9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia ruchomego, elementy umowy, wzór wniosku o przekazanie mienia ruchomego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”

Z Rozporządzenia tego wynika również, że: „Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej bezpośrednio lub za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury”.

Chętni muszą się jednak śpieszyć, ponieważ do wzięcia są „tylko” cztery Kobbeny, a zainteresowanie pozyskaniem okrętu „Kondor” wyraziło już sześć gmin: Elbląg, Szczecin, Gdynia, Drawsko Pomorskie, Świnoujście i Ustka.

Komentarze