Siły zbrojne

Agencja Mienia Wojskowego na Air Fair 2017

Fot. Defence24.pl
Fot. Defence24.pl

Agencja Mienia Wojskowego była obecna jako wystawca w trakcie tegorocznej edycji targów Air Fair w Bydgoszczy. Przedstawiciele instytucji udzielali informacji na temat aktualnie obowiązującej oferty zbycia nieruchomości i mienia ruchomego, w tym także sprzętu wojskowego wycofanego z użycia.

Agencja Mienia Wojskowego pojawiła się na wystawie Air Fair w Bydgoszczy z ofertą regionalną oraz ogólnopolską obejmującą katalog nieruchomości i mienia ruchomego wyłączonego z użytku w siłach zbrojnych. Wystawa była dla AMW okazją do rozpowszechnienia informacji o posiadanych wolnych zasobach infrastrukturalnych oraz zainteresowania potencjalnych klientów przemysłowych obowiązującą państwową ofertą. Agencja poszukuje również sposobności do nawiązania współpracy i poznania oczekiwań rynkowych względem ewentualnych wspólnych przedsięwzięć z Ministerstwem Obrony Narodowej, siłami zbrojnymi czy instytucjami koordynującymi wycofywanie zbędnego mienia. Poza spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami i pozyskiwaniem kontaktów, Agencja podejmuje przy okazji podobnych wydarzeń próby poznania najnowszych rynkowych trendów, podtrzymania relacji z dotychczasowymi partnerami oraz zaznajomienia zainteresowanych ze swoją strukturą i działalnością.

Agencja Mienia Wojskowego to agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. AMW dysponuje uprawnieniami do gospodarowania nieruchomościami oraz uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, który wycofano z armii oraz pozostałych służb mundurowych. Na rzecz resortu obrony narodowej Agencja realizuje także projekty specjalne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W ramach wykonywania swoich kompetencji Agencja realizuje zadania własne i zlecone. Do jej najważniejszych zadań własnych należy: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji; obrót mieniem; przejmowanie i nabywanie mienia; dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury; prowadzenie działalności gospodarczej; sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia; budowanie domów mieszkalnych; przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Komentarze