Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w programie Legia Akademicka

Fot. mjr Remigiusz Kwieciński
Fot. mjr Remigiusz Kwieciński

Resort obrony narodowej zmienia zasady programu Legia Akademicka. Szczegółowe zasady oraz zakres zadań związanych z realizacją programu określono w decyzji Ministra Obrony Narodowej. Jak zmieni się sam program i jakie zadania realizowały będą poszczególne instytucje?

27 listopada Minister Błaszczak podpisał decyzję nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Dokument 30 listopada opublikowano w dzienniku urzędowym MON.

Decyzja określa sposób organizacji oraz zasady realizację programu. Cześć teoretyczna realizowana będzie w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych, a część praktyczna w wytypowanych jednostkach wojskowych. W dokumencie określono także zasady finansowania programu realizowanego przez uczelnie wojskowe. Program będzie realizowany w trzech modułach szkoleniowych: podstawowym, podoficerskim i oficerskim.

Moduły

Moduł podstawowy obejmował będzie podstawowe szkolenie wojskowe realizowane w ciągu jednego roku akademickiego. Część teoretyczna prowadzona w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych z uwzględnieniem szkolenia e-learningowego. Natomiast część praktyczna organizowana będzie w ramach ćwiczeń wojskowych, w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w ramach jednego lub dwóch turnusów zwieńczonych złożeniem przysięgi wojskowej przez studentów.

Moduł podoficerski polegał będzie na realizacji podoficerskiego szkolenia wojskowego realizowanego w ramach jednego roku akademickiego w części teoretycznej uwzględniającej e-learning w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych. Szkolenie praktyczne podobnie jak w przypadku modułu podstawowego realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy międzysemestralnej (jeden lub dwa turnusy). Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Moduł oficerski, który wzbudził duże zainteresowanie i falę komentarzy w mediach społecznościowych polegał będzie na realizacji pilotażowego programu kształcenia na pierwszy stopień oficerski. Program ten będzie obejmował zagadnienia z obszaru kształcenia ogólnego i kierunkowego standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Pilotaż zakłada, że program zostanie zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego – część teoretyczna z uwzględnieniem e-learnigu i praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w trakcie przerwy międzysemestralnej. Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin oficerski i promocja na stopień podporucznika. Realizacja programu budzi szereg wątpliwości co do przygotowania przyszłych oficerów. Pamiętajmy jednak, że będą to oficerowie rezerwy, a nie dowódcy plutonów planowani do wyznaczenia na stanowiska w wojskach operacyjnych. Co istotne szkolenie dla przyszłych oficerów rezerwy realizowane będzie zgodnie z limitem miejsc w uczelniach wojskowych i dedykowane dla studentów, którzy posiadają już stopień podoficerski. Limit na rok akademicki 2020/21 określono na nie mniej niż 50 studentów, a w kolejnych latach na nie mniej niż 250 studentów.

Jednostki patronackie

Co ważne część́ teoretyczna szkolenia może być realizowana przy wsparciu wytypowanych jednostek wojskowych, którym w decyzji nadano nazwę patronackich jednostek wojskowych. Ich zadaniem będzie wsparcie szkolenia teoretycznego w uczelniach wojskowych i cywilnych.  Jednostki patronackie zostaną wytypowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w porozumieniu z Dowódcą̨ Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą̨ Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej. Jednostka patronacka zgodnie z założeniami może być przypisane tylko do jednej uczelni wojskowej lub jednej uczelni cywilnej.

image

Reklama

Szkolenie specjalistyczne

W przypadku kandydatów na podoficerów w czasie trwania szkolenia dla zainteresowanych studentów, którzy pozytywnie ukończą część teoretyczną programu, po przeprowadzeniu dodatkowych kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera, organizuje się szkolenie z cyberbezpieczeństwa, a dla kandydatów do Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej szkolenie specjalistyczne z zakresu szkolenia Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej.

Dodatkowo dla zainteresowanych żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli moduł podoficerski w zakresie cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej, po przeprowadzeniu kwalifikacji organizuje się dodatkowe szkolenie specjalistyczne w tym zakresie dla modułu oficerskiego.

Kwalifikacje w tym zakresie prowadzą i nadzorują odpowiednio Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

W przypadku szkolenia dla podoficerów program szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa opracowuje Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a w przpadku szkolenia dla przyszłych oficerów Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Szkolenie będą realizowane odpowiednia w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu (przyszli podoficerowie) i w Wojskowej Akademii Technicznej (przyszli oficerowie).

Programy szkolenia specjalistycznego w zakresie Wojsk Specjalnych i Żandarmerii opracowują Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej (podoficerowie) oraz Komendanci uczelni wojskowych z uzgodnieniu z Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej (oficerowie). Szkolenie praktyczne prowadzone będą w wytypowanych jednostkach wojskowych wojsk specjalnych i żandarmerii.

Zadania dla uczelni, dowództw i instytucji

W decyzji szczegółowo określono zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za realizację nowej odsłony programu „Legia Akademicka”.

 

Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zgodnie z zapisami decyzji:

 • koordynuje bieżącą realizację programu we współpracy z przedstawicielami resortów zaangażowanych w realizację programu i uczelni uczestniczących w programie oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej odpowiedzialnymi za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej programu;
 • występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru studentów do modułu oficerskiego;
 • występuje z wnioskiem do Ministra o powołanie Zespołu w celu uzgodnienia programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim opracowanych przez uczelnie wojskowe;
 • przygotowuje przedsięwzięcia szkoleniowo-metodyczne dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach odpowiedzialnych za realizację zajęć przewidzianych dla części teoretycznej;
 • przygotowuje informację dotyczącą podsumowania kolejnej edycji programu, którą przestawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 listopada;
 • prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz programu;
 • wyznacza przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera platformy”;
 • przygotowuje i przeprowadza kampanie informacyjno-promocyjne wśród studentów za zgodą władz uczelni wojskowych i uczelni;
 • aktualizuje treści materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz programu.

 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie określonym w decyzji:

 • dokonuje podziału limitu stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy przeznaczonego na realizację ćwiczeń wojskowych;
 • na podstawie wniosków i rekomendacji z ewaluacji przebiegu szkolenia, w uzgodnieniu z Dyrektorem, opracowuje lub nowelizuje programy szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego w module podstawowym i module podoficerskim;
 • określa w formie rozkazu zadania do wykonania przez podległe komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w zakresie:
  • prowadzenia w uczelniach wojskowych i w uczelniach, za zgodą i wiedzą władz uczelni wojskowych i uczelni, kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie,
  • realizacji procesu naboru i powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe, w szczególności:
   • ewidencjonowania i kwalifikowania ochotników na ćwiczenia wojskowe oraz sposobu doręczania dokumentów powołania,
   • współpracy z uczelniami wojskowymi i uczelniami,
   • ustalania obowiązków planistycznych i sprawozdawczych,
  • współpracy z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych w zakresie kwalifikacji i szkoleń specjalistycznych studentów w trybie ochotniczym,
  • przygotowania i przekazania na potrzeby platformy e-learningowej Legii Akademickiej aktualnych materiałów dydaktycznych dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach oraz studentów realizujących szkolenie teoretyczne,
  • wyznaczenia jednostek wojskowych, do pełnienia roli patronackich jednostek wojskowych,
  • organizacji i prowadzenia narad szkoleniowo-metodycznych z kadrą patronackich jednostek wojskowych oraz wytypowanych jednostek wojskowych prowadzących szkolenie praktyczne, w okresie poprzedzającym realizację tego szkolenia,
  • organizacji ćwiczeń wojskowych stanowiących realizację części praktycznej programu szkolenia studentów, w szczególności:
   • wskazania wytypowanych jednostek wojskowych, w których zostanie zrealizowana część praktyczna szkolenia studentów,
    zabezpieczenia pod względem logistycznym realizacji szkolenia studentów,
    przygotowania pod względem merytorycznym kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia studentów,
   • realizacjiszkoleniastudentówzgodniezprogramemczęścipraktycznejprogramu,
  • hprzeprowadzenia procesu ewaluacji szkolenia praktycznego studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych;
 • zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dostęp do jednolitych multimedialnych materiałów i pomocy dydaktycznych (materiałów szkoleniowych, wykładów dla studentów, testów sprawdzających ich wiedzę nabytą w trakcie szkolenia na odległość) oraz innych materiałów według potrzeb, do zabezpieczenia funkcjonowania platformy e-learningowej Legii Akademickiej;
 • wyznacza, w porozumieniu z Dyrektorem, przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” dydaktycznej i „Menadżera kategorii” szkoleniowej;
 • wyznacza przedstawicieli do składu komisji kwalifikacyjnej;
 • wyznacza przedstawicieli do składu Zespołu;
  przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzepopospolitej, informację dotyczącą:
  • wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych – do dnia 30 grudnia,
   wytypowanych jednostek wojskowych do realizacji części praktycznej programu – do dnia 30 marca,
  • harmonogramu narad szkoleniowo-metodycznych, kursów instruktorsko- metodycznych oraz innych przedsięwzięć szkoleniowych przygotowujących do przeprowadzenia części praktycznej programu – do dnia 30 marca,
  • gotowości do rozpoczęcia realizacji szkolenia studentów w ramach ćwiczeń wojskowych w części praktycznej – nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w okresie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
   • oceny przygotowania do szkolenia wytypowanych jednostek wojskowych, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
   • analizy stawiennictwa studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych,liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie w module podstawowym i module podoficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
   • oceny przygotowania studentów do udziału w części praktycznej programu,
   • wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych.

 

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach programu:

 • wyznacza w formie rozkazu, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, patronackie jednostki wojskowe spośród podległych mu jednostek wojskowych;
 • przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej informację dotyczącą wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych do dnia 30 grudnia;
 • wyznacza i kieruje instruktorów oraz kadrę dydaktyczną niezbędną do realizacji szkolenia w części teoretycznej programu.

 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w ramach Legii Akademickiej:

 • wyznacza w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w drodze rozkazu, patronackie jednostki wojskowe oraz wytypowane jednostki wojskowe
 • przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem informację o wyznaczonych patronackich jednostkach wojskowych w terminie do dnia 30 grudnia;
 • określa warunki prowadzonych kwalifikacji;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu;
 • zatwierdza i wprowadza do użycia programy szkolenia specjalistycznego z zakresu Żandarmerii Wojskowej;
 • wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkoleń.
 • Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni:
  określa warunki prowadzonych kwalifikacji,
 • określa potrzeby ilościowe studentów do odbycia szkoleń specjalistycznych,
 • przeprowadza szkolenia specjalistyczne, w tym:
  • zatwierdza i wprowadza do użycia program szkolenia specjalistycznego z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkolenia specjalistycznego;
 • przeprowadza, w uzgodnieniu z Dyrektorem poprzez Regionalne Centrum Informatyki Kraków, w obrębie platformy e-learningowej Legii Akademickiej, rozbudowę i aktualizację wspierającą proces szkolenia teoretycznego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”, zawierającą oddzielne kategorie e-learningowe:
  • dydaktyczną – dedykowaną nauczycielom akademickim realizującym szkolenie teoretyczne w uczelniach wojskowych i w uczelniach,
  • szkoleniową – dedykowaną studentom w obrębie modułu podstawowego, modułu podoficerskiego i modułu oficerskiego,
  • ankietową – dedykowaną badaniom społecznym w ramach ewaluacji programu;
 • określa zadania i uprawnienia dla administratorów i moderatorów wszystkich kategorii platformy e-learningowej Legii Akademickiej,
  ustala zasady rejestracji oraz algorytmy pracy i postępowania na platformie e-learningowej Legii Akademickiej, w tym zakresy uprawnień dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych, koordynatorów programu w uczelniach i studentów oraz wewnętrzny regulamin pracy na zakładce,
 • określa sposób nadzoru aktywności użytkowników oraz poziomu uzyskiwanych przez nich postępów,
 • upoważnia wyznaczonego przez Dyrektora przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie zadań „Menadżera platformy”,
 • upoważnia wyznaczonego przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” dydaktycznej i „Menadżera kategorii” szkoleniowej,
 • upoważnia wyznaczonego przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przedstawiciela Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” ankietowej,
 • organizuje i przeprowadza, w porozumieniu z Dyrektorem, szkolenie dla moderatorów i koordynatorów programu w uczelniach wojskowych oraz koordynatorów programu w uczelniach w zakresie użytkowania i pracy na platformie e-learningowej Legii Akademickiej – w terminie do dnia 30 grudnia;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu

 

Dyrektor Centrum Operacyjnego MON zgodnie z decyzją:

 • realizuje działania informacyjno-promocyjne o wydarzeniach i przedsięwzięciach z udziałem Ministra Obrony Narodowej, realizowanych w ramach prowadzonej kampanii;
 • zabezpiecza materiały promocyjno-informacyjne na potrzeby kampanii;
 • przeprowadza, poprzez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, cykliczne ankietowe badania społeczne ze studentami odbywającymi szkolenie w czasie ćwiczeń wojskowych, w oparciu o ankiety zamieszczone w zakładce „Legia Akademicka” na portalu e-learningowym Legii Akademickiej, na potrzeby procesu ewaluacji programu, których wyniki przedstawia Dyrektorowi w terminie do dnia 31 października;
 • wyznacza przedstawiciela do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” ankietowej.

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w ramach programu:

 • określa zadania organizacyjne do wykonania przez Rektorów – Komendantów uczelni wojskowych w zakresie:
  • organizacji ćwiczeń wojskowych przez uczelnie wojskowe stanowiących realizację części teoretycznej programu szkolenia studentów w module oficerskim,
  • kierowania na część praktyczną programu szkolenia studentów w module oficerskim do wytypowanych jednostek wojskowych,
  • realizacji szkolenia studentów w module oficerskim, zgodnie z obowiązującym programem szkolenia teoretycznego i praktycznego zawierającego standard kształcenia oficerów;
 • wyznacza przedstawiciela do składu komisji kwalifikacyjnej;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu;
 • przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informację dotyczącą:
 • wyznaczonych uczelni wojskowych do realizacji programu do dnia 30 listopada,
 • gotowości do rozpoczęcia realizacji ćwiczeń wojskowych studentów w ramach części praktycznej w module oficerskim – nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim w terminie do 60 dni od dnia ich zakończenia.

Rektorzy - Komendanci uczelni wojskowych uczestniczących w programie zobowiązani są do:

 • opracowania programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, które uzgodnią z Zespołem;
 • wyznaczenia koordynatora programu odpowiedzialnego za:
 • prowadzenie ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • sporządzanie wykazów studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu w formie elektronicznej według wzoru określonego w załączniku nr 4 do decyzji,
 • przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej w module podstawowym i module podoficerskim według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia oraz koordynowanie ich przebiegu,
 • przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim według opracowanych programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych przez Rektorów – Komendantów, oraz koordynowanie ich przebiegu,
 • przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia części teoretycznej,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie podsumowania oraz zakończenia części teoretycznej szkolenia;
 • zorganizowania i przeprowadzenia naboru studentów do programu w części teoretycznej w module podstawowym, module podoficerskim i module oficerskim;
 • prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie;
 • przygotowania pod względem merytorycznym kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia praktycznego w module oficerskim;
 • podpisania umowy, a następnie:
  • zorganizowania i przeprowadzenia części teoretycznej programu w grupach szkoleniowych liczących nie mniej niż 20 osób,
  • wydawania studentom zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie części teoretycznej programu,
  • złożenia sprawozdania końcowego z realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia,
  • przesłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę uczelni wojskowej:
   • do dnia 30 grudnia wykazu studentów, o których mowa w pkt 2 lit. b,
   • do dnia 30 maja wniosków studentów, o których mowa w § 5 ust. 3;
  • przedstawienia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informacji dotyczącej zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w terminie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
   • oceny przygotowania uczelni wojskowej do szkolenia, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
   • analizy stawiennictwa do uczelni wojskowej studentów w module oficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie teoretyczne w module podstawowym i module podoficerskim oraz szkolenie teoretyczne i praktyczne w module oficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części teoretycznej i praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
   • uzyskanych wyników w części teoretycznej i praktycznej szkolenia w module oficerskim, w tym wyników egzaminu oficerskiego z uwzględnieniem terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,
   • analizy ilości zapotrzebowanych, przydzielonych oraz zużytych środków materiałowo-technicznych, w tym amunicji i środków pozoracji pola walki,
   • całościowych kosztów finansowych poniesionych na realizację części praktycznej szkolenia, w tym kosztów osobowych w przeliczeniu na jednego studenta,
   • analizy zagrożeń i wyzwań, w tym oceny przygotowania studentów do udziału w części teoretycznej i praktycznej programu w module oficerskim, z uwzględnieniem silnych i słabych stron,
    i) wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych;
  • niezwłocznego informowania Dyrektora o problemach i zagrożeniach w realizacji programu.

 

Jednostki patronackie w zakresie szkolenie teoretycznego są odpowiedzialne za:

 • bezpłatne udostępnianie obiektów szkoleniowych oraz sprzętu wojskowego, stacjonarnych trenażerów i symulatorów w celu zapoznania z podstawowym sprzętem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organizowanie w porozumieniu z uczelnią wojskową i uczelnią ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierzy;
 • bezpłatne wyznaczenie i skierowanie instruktorów do wsparcia szkolenia w ramach zajęć programowych;
  organizowanie dla studentów na terenie patronackiej jednostki wojskowej „Dni otwartych” z możliwością udostępnienia na potrzeby szkoleniowe wojskowej bazy szkoleniowej.
Reklama

Komentarze (2)

 1. Panicz

  Wstydził bym się wziasc udział w czymś takim

 2. Extern

  Takie programy to niestety tylko przysłowiowy "plaster na raka". No bo ilu realnie rezerwistów w ten sposób pozyskamy: tysiąc, dwa tysiące ludzi rocznie? Niestety więc ten program raczej nie zmieni tego że zmierzamy ku katastrofie związanej z wymarciem rezerw. Więc skoro pobór realnie jest nie możliwy do przywrócenia. Armia czysto zawodowa będzie liczebnie zawsze za mała by dać radę nas obronić. WOT też w sumie rezerw za bardzo nie szkoli. To może czas już realnie pomyśleć o jakimś WOT 2.0. Tylko tym razem zrobionym tak jak powinien ten program od początku wyglądać. Czyli gotowość do obrony ojczyzny z własną bronią i szpejem trzymanym w domach, nie za kasę, tylko np. w zamian za jakieś nieduże obywatelskie przywileje jak np. ulgi podatkowe. Których utrzymanie wiązało by się np. z koniecznością odbycia raz w roku np. dwutygodniowych ćwiczeń wojskowych. Czyli jakaś nasza wariacja na temat Szwajcarskiego pospolitego ruszenia. No, albo to, albo zapaść i utrzymywanie fikcji posiadania armii zawodowej która ma strukturę armii poborowej, czyli to co mamy teraz, tylko już za 20 lat zupełnie bez rezerw na wypadek W.

Reklama