Reklama

Siły zbrojne

US Army w Polsce. MON powołuje zespół monitorujący

Fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło/11 LDKPanc.
Fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło/11 LDKPanc.

Resort obrony narodowej powołał zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie przebiegu inwestycji budowlanych związanych ze stacjonowaniem sił amerykańskich w Polsce. Jaki jest skład zespołu i jakie zadania powierzono jego członkom?

12 kwietnia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano Decyzję nr 43/MON w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko–amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej. Decyzję z upoważnienia szefa resortu 9 kwietnia podpisał Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu.

Praca zespołu związana będzie z monitorowaniem realizacji inwestycji budowlanych wynikających z aneksu B do umowy międzyrządowej o wzmocnionej współpracy obronnej zawartej 15 sierpnia 2020 roku w Warszawie. Zespół stanowił będzie organ doradczy Pełnomocnika MON ds. realizacji inwestycji budowlanych wynikających z tej umowy. Rolę pełnomocnika pełni aktualnie gen. bryg. Dariusz Mendrala, a jego powołanie nastąpiło na podstawie decyzji nr 3/MON z 18 stycznia 2021 roku.

Skład zespołu

Na podstawie decyzji określono skład zespołu, którego przewodniczącym jest pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej. Rolę zastępcy przewodniczącego powierzono przedstawicielowi Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, a członkami zespołu będą przedstawiciele Dowódcy Generalnego i Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefów Zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (za wyjątkiem Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1), dyrektorów departamentów MON – budżetowego, polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, strategii i planowania obronnego, wojskowych spraw zagranicznych, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefów wojskowych służb specjalnych – kontrwywiadu i wywiadu. Sekretarzem zespołu będzie przedstawiciel pełnomocnika. Posiedzenia zespołu odbywały się będą stosownie do poruszanej tematyki w składzie wynikających z zawiadomień przesyłanych przez pełnomocnika ministra. W decyzji zapisano możliwość zastępowania członków zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli. W zależności od poruszanej tematyki do udziału w pracach zespołu uczestniczyć będą mogły także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, w tym szefowie zarządów infrastruktury oraz terenowych oddziałów lotniskowych.

Zadania zespołu

Głównym zadaniem zespołu jest wsparcie pełnomocnika w zakresie koordynowania „procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z umowy międzyrządowej.

Jak zapisano w decyzji będzie się to odbywało poprzez:

  • stałe monitorowanie stopnia wykonywania zadań w zakresie planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;
  • przygotowanie wariantowych propozycji rozwiązań w zakresie realizacji zobowiązań;
  • analizę̨ ryzyka i identyfikację zagrożeń dla terminowego wykonania zobowiązań;
  • identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie kierunków dokonywania zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz w regulacjach wewnętrznych dotyczących planowania, przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;
  • podejmowanie działań zmierzających do stworzenia spójnego, jednolitego i wydajnego systemu planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Organizacja pracy zespołu

Pracami zespołu zgodnie z zapisami decyzji kieruje pełnomocnik ministra, który zwojuje posiedzenia, ustala ich porządek, określa sposób i tryb pracy zespołu. Pełnomocnik wnioskuje m.in. o wykonanie analiz, ekspertyz oraz innych opracowań, powołuje tematyczne grupy robocze.

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną zespołu realizował będzie Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, którego dyrektorem jest gen. bryg. Dariusz Mendrala. Zespół po zakończeniu prac został zobowiązany do przedstawiania sprawozdania końcowego.

Dyrektorzy, szefowie, dowódcy oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego na podstawie decyzji szefa resortu zostali zobowiązani do wyznaczenia swoich przedstawicieli. Skład zespołu zostanie określony w terminie do siedmiu dni, a wyznaczone osoby powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli nie niższej niż poufne. Prace zespołu zostaną zakończone z chwilą zatwierdzenia sprawozdania końcowego. Sama decyzja weszła w życie 12 kwietnia.

Reklama

Komentarze

    Reklama