Reklama

Siły zbrojne

Saperzy w śmigłowcach

Fot. sierż. Kamil Piasecki
Fot. sierż. Kamil Piasecki

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. na bazie 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego przy wsparciu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz 25. Brygady kawalerii Powietrznej przeprowadzone zostało szkolenie załóg statków powietrznych i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ w zakresie niszczenia zatorów lodowych na rzekach z użyciem materiału wybuchowego wykładanego ze śmigłowców. Szkolenie nadzorem merytorycznym objął Zarząd Inżynierii Wojskowej.

Dokumentem, który normuje w Ministerstwie Obrony Narodowej całokształt przedsięwzięć z zakresu reagowania kryzysowego jest „Plan Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej”. Plan ten jest uszczegółowieniem racjonalnego wykorzystania sił i środków podległych poszczególnym dowódcom. Opisuje sposób reagowania na sytuacje kryzysowe, a także określa procedury kierowania (system dowodzenia) tych sił i środków w rejon działania.
Najważniejszym zadaniem jednostek wojskowych DG RSZ w zakresie reagowania kryzysowego jest wsparcie administracji samorządowej i państwowej w zakresie likwidacji zatorów lodowych. Zadanie to wpisane jest w „Plan użycia sił i środków Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych”. W planie tym zawarte są siły i środki DG RSZ kierowane do wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Ujmuje się w nim także procedury kierowania oraz dowodzenia powyższymi siłami.

W dniach 02.12 - 06.12.2019 r. na bazie 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego przy wsparciu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz 25. Brygady kawalerii Powietrznej przeprowadzone zostało szkolenie załóg statków powietrznych i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ w zakresie niszczenia zatorów lodowych na rzekach z użyciem materiału wybuchowego wykładanego ze śmigłowców. Szkolenie nadzorem merytorycznym objął Zarząd Inżynierii Wojskowej - informuje płk dr Artur Talik.

W świadomości wszystkich uczestników była pamięć o trzech saperach z 28. i 29. patrolu rozminowania z Gliwic, którzy w październiku temu zginęli wykonując zadanie bojowe w czasie pokoju. To właśnie od minuty ciszy i przypomnieniu sylwetek poległych rozpoczęto szkolenie.

Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie żołnierzy do udziału w akcjach przeciwlodowych, co wpisuje się w zapewnienie przez DG RSZ gotowości do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniu wzięli udział, jako obserwatorzy, żołnierze armii amerykańskiej z 8th Engineer Battalion, stacjonującego w Żaganiu. Szkolonych zapoznano także ze sposobami uszczelniania wałów przeciwpowodziowych oraz przeszkolono w zakresie technik niszczenia wałów przeciwpowodziowych.

W trakcie pięciodniowego, intensywnego szkolenia żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych oraz żołnierzy personelu latającego z 49. i 56. bazy lotniczej, a także z 25. BKPow doskonaliło teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w przygotowywaniu oraz wykładaniu ładunków wybuchowych z wykorzystaniem śmigłowców Mi-2, Mi-8 oraz W-3 Sokół. Ważnym celem szkolenia było także zgrywanie załóg śmigłowców ze szkolonymi saperami, których większość nigdy nie miała do czynienia ze śmigłowcami.

Dla części uczestników szkolenia było ono okazją do przypomnienia i doskonalenia nabytych już umiejętności, lecz wśród szkolonych byli w większości ci, którzy w tej dziedzinie stawiali swój pierwszy krok. Jedni i drudzy przed pierwszym lotem zostali dokładne i wszechstronnie przygotowani przez instruktorów, a nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięć szkoleniowych czuwał kierownik szkolenia ppłk Piotr Kranz. Jak co roku, pomimo problemów pogodowych, współdziałanie pilotów z saperami układało się bardzo dobrze i wszystkie cele szkoleniowe zostały zrealizowane. Kolejni żołnierze są gotowi do niesienia pomocy społeczeństwu i walki z mroźnym żywiołem przy użyciu śmigłowców.

Na zakończenie szkolenia szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych ZIW polecił doskonalić umiejętności w zakresie realizacji prac minerskich na zajęciach z minerstwa oraz utrzymywać grupy minerskie w gotowości do niszczenia zatorów lodowych. Wspólnie z dowódcą pułku płk. Bogdanem Prokopem wręczył także każdemu szkolonemu certyfikat potwierdzający właściwe przygotowywanie i gotowość do realizacji zadań w zakresie niszczenia zatorów lodowych. W szkoleniu wzięło łącznie udział 131 żołnierzy (wraz z zabezpieczeniem) z 17 jednostek i instytucji wojskowych.

Dla jednostek i instytucji wojskowych DG RSZ wspieranie organów administracji publicznej w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz udzielanie pomocy społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia m.in. niemilitarne jest jedną z podstawowych misji.

Reklama

Komentarze

    Reklama