Reklama

Polityka obronna

Rekordowe zakupy broni w 2023 roku. MON wyda 100 mld zł [RELACJA]

Zestaw przeciwlotniczy Poprad z 20.Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

W czwartek obradowała Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Podobnie, jak we wtorek jej Podkomisja stała do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP, zajęła się ona planowanymi wydatkami obronnymi na 2023 rok.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Projekt budżetu państwa wpłynął do Sejmu 30 września i został skierowany do pierwszego czytania, które miało miejsce 7 października na jego posiedzeniu. Projekt nie został wtedy odrzucony, ale skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Przed jej ostatecznym sprawozdaniem poszczególne komisje sejmowe, w tym i Komisja Obrony Narodowej zajmują się częściami budżetu w zakresie swoich kompetencji. Projekt budżetu przed komisją referował wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Czytaj też

W trakcie posiedzenia komisja omówiła rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie:

Reklama
 • części budżetowej 29 – Obrona narodowa;
 • części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 752 – Obrona narodowa;
 • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
 • dotacji podmiotowych;
 • planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego;
 • planu finansowego Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Wóz dowodzenia (WD) na podwoziu LPG wchodzący w skład dywizjonowego modułu ogniowego Regina.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Planowane wydatki na obronę w 2023 roku będą wynosiły 97,445 mld zł, w tym 96,921 mld zł ujętych w części 29 budżetu państwa Obrona narodowa i 524 mln zł w dziale 752 Obrona narodowa, ujęte w innych częściach budżetu państwa.

W 2023 roku na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi zaplanowano w budżecie MON kwotę 16,817 mld zł. W tej kwocie uwzględniono wydatki na podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy SWW i SKW oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych wojska o 7,8 proc.

Na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków do tych świadczeń oraz pozostałych wydatków z tytułu świadczeń społecznych dla osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego zaplanowano kwotę 9,506 mld zł. Uwzględnia ona nominalny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych o 13,8 proc. oraz wypłatę trzynastej emerytury.

Na realizację centralnych planów rzeczowych w 2023 roku planuje się wydzielić z budżetu MON w części 29 Obrona narodowa kwotę 36,616 mld zł, w tym 29,97 mld zł wydatków majątkowych.

Na 2023 rok zaplanowano inwestycje w infrastrukturę wojskową na kwotę 5,447 mld zł, w tym 208 mln zł na realizację inwestycji na rzecz Sił Zbrojnych USA w Polsce.

Na zadania dotyczące modernizacji technicznej ujęte w programach operacyjnych planuje się wydać 16,243 mld zł, a poza programami operacyjnymi 11,016 mld zł. Łącznie na modernizację techniczną z budżetu planuje się w 2023 roku wydać 27,259 mld zł.

Czytaj też

W obecnej sytuacji polityczno-militarnej w Europie szczególnie ważne jest zabezpieczenie finansowania właśnie modernizacji technicznej. Wymienione są wydatkami budżetowymi. Na razie nie wiadomo jakie dodatkowe środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zostaną w 2023 roku przeznaczone na modernizację techniczną. Nowy fundusz, który powstał w miejsce Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest już w rękach Banku Gospodarstwa Krajowego i w związku z tym jego plan finansowy nie jest załącznikiem do budżetu państwa. Pierwsza próba sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która była planowana na 24 października, została odwołana bez podania przyczyn.

Kołowy transporter opancerzony Rosomak z wieżą Hitfist.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Planowane wydatki na realizację programów operacyjnych wynoszą 16,243 mld zł i będą one składać się z wydatków na:

 • system obrony powietrznej czyli m. in. na dostawę zestawów rakietowo-artyleryjski Pilica+, stacji radiolokacyjnych Bystra, zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła, systemów rakietowo-artyleryjskich Pilica, rakiet przeciwlotniczych Piorun, dalszą modernizację stacji radiolokacyjnych NUR-21;
 • śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP czyli m. in. na dostawę śmigłowców AW101 zwalczania okrętów podwodnych wyposażonych w sprzęt pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR), wielozadaniowych śmigłowców wsparcia Perkoz;
 • modernizację wojsk rakietowych i artylerii czyli m. in. na kontynuację pozyskiwania 155 mm dywizjonowych modułów ogniowych Regina, elementów kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych Rak, 122 mm pocisków rakietowych do wyrzutni WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21 Grad, pozyskanie dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar i miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye;
 • zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR czyli m. in. na dostawę aparatowni łączności troposferycznej, modułu dowodzenia operacjami powietrznymi, terminali satelitarnych, węzłów teleinformatycznych, wozów dowodzenia, wozów kablowych, aparatowni, radiostacji stacjonarnych, przenośnych, przewoźnych, terminali satelitarnych, urządzeń IFF, modułów pocztowych, polowych kancelarii kryptograficznych, radiostacji wąskopasmowych wielozakresowych, specjalistycznego osprzętu systemu telekomunikacyjnego, urządzeń ochrony kryptograficznej;
 • zwalczanie zagrożeń na morzu czyli m. in. na dostawę okrętowej wyrzutni przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Tajfun, kontynuację finansowania pozyskania fregaty (okrętu obrony wybrzeża) Miecznik w ramach pracy rozwojowej i niszczycieli min Kormoran II;
 • rozpoznanie obrazowe i satelitarne Obserwator czyli m. in. na kontynuację pozyskiwania wyposażenia dla Ośrodka Rozpoznania Obrazowego, rozpoczęcie pozyskiwania bezzałogowych statków powietrznych klasy nano i mini – Wizjer i Ważka, bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej Albatros;
 • modernizację wojsk pancernych i zmechanizowanych czyli m. in. na kontynuację modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL;
 • symulatory i trenażery czyli m. in. na pozyskanie taktycznego systemu symulacji lotów samolotów F-16 C/D Block 52+, kontynuację finansowania pozyskiwania systemu symulacji pola walki, zestawów laserowych symulatorów strzelań, kontynuację dostaw urządzeń szkolno-treningowych oraz wyposażenia szkoleniowego dla służby zdrowia;
 • samoloty wielozadaniowe F-35 Harpia;
 • cyberbezpieczeństwo w ramach programu CYBER.MIL 2.0 czyli m. in. na kontynuację finansowania pozyskiwania sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań w zakresie kryptologii oraz prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni;
 • zakup usługi dotyczącej pozyskania zdolności rozpoznania w oparciu o leasing bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A;
 • kołowe transportery opancerzone Rosomak czyli m. in. na pozyskanie ciężkiego kołowego pojazdu ewakuacji i ratownictwa technicznego, zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30 z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike zintegrowanego z Rosomakiem, kontynuację finansowania kołowego transportera opancerzonego w wersji rozpoznania skażeń RSK;
 • rozpoznanie patrolowe czyli m. in. na kontynuację pozyskiwania pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija oraz zautomatyzowanych systemów Pająk, systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji Sowa w ramach ISTAR;
 • przeciwpancerne pociski kierowane Spike;
 • indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza Tytan czyli m. in. na kontynuację finansowania pracy rozwojowej na dostosowanie i integrację elementów wyposażenia w spójny Zaawansowany Indywidualny System Walki (ZISW) Tytan.
Stacja radiolokacyjna NUR-22.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Na zadania dotyczące modernizacji technicznej poza programami operacyjnymi planuje się w 2023 roku wydać 11,016 mld zł na:

 • zakupy sprzętu wojskowego oraz zakupy inwestycyjne czyli m. in. na pozyskanie śmigłowców dla Wojsk Specjalnych, bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego średniego zasięgu Bayraktar TB2, bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius (bateryjny moduł ogniowy BSP-U Gladius), rozpoczęcie finansowania bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza, dywizjonowych modułów ogniowych 122 mm wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta, lekkich granatników jednorazowych, inteligentnego systemu kierowanego do rażenia celów Warmate, pojazdów samochodowych różnego typu;
 • remonty sprzętu wojskowego czyli m. in. na remonty czołgów Leopard 2 wraz ze sprzętem towarzyszącym, czołgów PT-91, wozów bojowych, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, śmigłowców, jednostek pływających, silników oraz agregatów do samolotów i śmigłowców, sprzętu uzbrojenia, rakietowego i artyleryjskiego, łączności, radiolokacyjnego, rozpoznania i walki elektronicznej, samochodowego, logistycznego, inżynieryjnego i obrony przed bronią masowego rażenia;
 • zakupy indywidualnego uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy czyli m. in. na zakupy 5,56 mm karabinków MSBS, hełmów kompozytowych typu FAST, filtracyjnych masek przeciwgazowych MP-6, filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1, narzutek ochronnych NO-1.

Powiększające się Siły Zbrojne RP potrzebują coraz większej ilości środków materiałowych na swoje bieżące potrzeby oraz na rotację i powiększanie zapasów magazynowych. W 2023 roku planuje się wydać 3,910 mld zł na zakupy środków materiałowych. Będą to m. in. zakupy amunicji do 155 mm armato-haubic Krab, 30 mm amunicji do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wieżą HITFIST, 120 mm amunicji do czołgów Leopard, amunicji do samolotów wielozadaniowych F-16, amunicji strzeleckiej, 40 mm amunicji do granatników automatycznych i samodzielnych, granatów nasadkowych do karabinka wz. 96 Beryl, amunicji przeciwlotniczej 23 mm, 152 mm amunicji do samobieżnych armatohaubic Dana, lotniczych i morskich środków bojowych, środków minersko-zaporowych, środków bojowych obrony przed bronią masowego rażenia.

Samolot szkolny PZL-130 Orlik TC-II.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Jedną z ciekawszych informacji była zapowiedź MON, iż poza dostawami samolotów F-35 i FA-50 planuje się zwiększenie liczby eskadr polskich F-16. Może to oznaczać jednak próbę zakupu przez Polskę kolejnych F-16.

Komisja Obrony Narodowej w głosowaniu przyjęła stanowisko pozytywnie opiniujące projekt budżetu w części dotyczącej wydatków obronnych. W obecnej sytuacji parlamentarnej Sejm prawdopodobnie przyjmie Ustawę budżetową na 2023 rok i przekaże ją do rozpatrzenia w Senacie.

Czytaj też

Największe wątpliwości nadal może natomiast budzić mechanizm funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Bank Gospodarstwa Krajowego wycofał się z pierwszej próby sprzedaży emitowanych na jego rzecz obligacji. Według dzisiejszych informacji sprzedaż ma zostać uruchomiona w bardziej sprzyjających warunkach ekonomicznych. Na razie nie wiadomo kiedy. Dodatkowo wątpliwość budzi zapowiedź przekazania z budżetu MON do tego funduszu w 2023 roku kwoty 9,6 mld zł. Jest to mechanizm pozwalający na przerolowanie tych środków np. na rok 2024 i lata następne. Budżet MON wygasa z końcem roku, a fundusz nie. Jednak fundusz jest poza budżetem państwa i praktycznie poza kontrolą parlamentu. Mechanizm ten zapewnia również przeznaczenie na obronę 3 proc. PKB pomimo, iż nie zostaną one realnie wydane.

Dochodzi do tego jeszcze nieznana wysokości inflacji w przyszłym roku. Jeśli utrzyma się nadal wysoka inflacja i tak zje ona cześć środków na obronność. Wojsko już teraz musi płacić więcej za różnego rodzaju materiały i usługi eksploatacyjne. Tak jak i całe nasze społeczeństwo.

Reklama

Komentarze (7)

 1. AntyChe

  Czy Polska nie mogłaby wysłać właśnie tych widocznych na zdjęciu Popradow do punktowej obrony krytycznych dla Ukrainyvniejsc ? Elektrownibi elektrociepłowni. Zdaję sobie sprawę że tak naprawdę i my mamy ich krytycznie mało. Ale ryzyko że Rosja nas zaatakuje militarnie obecnie i tak są równe zero. A jednocześnie nie ulega wątpliwości że Rosja atakujecnas i inne kraje NATO. Niszczenie infrastruktury krytycznej na Ukrainie ma spowodować nową gigantyczna fale uchodzcow na Zachód. Z Ukrainy. Której zachodniexkraje już nie wchłania tak łatwo jak pierwszej. Szczególnie Polska. Pojawia się napięcia, niesnaski niepokoje. O TP chodzi Putinowi. I żeby się bronić przed tą agresja to powinniśmy jak najszybciej zaopatrzyć Ukraine w dobra broń anty drogowa. Anty rakietową. Nawet jeśli to byłoby kosztem naszych aktualnych zdolności do obrony.

  1. Valdi

   Brak kolego 👍👍👍 Ukraina 2 razy prosiła o 17 zestawów osa do obrony elektrowni atomowej Chmielnicki 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 2 razy od podpisaniu umowy o dostawie prądu z elektrowni

  2. Jaszczur

   Święte słowa . Mało tego powinna być zrzutka w NATO właśnie na Ukrainę w takie systemy. Oczywiście nie dać wszystkiego ale tyle by im nie mogli rozwalić energetyki . Ruskie nie mają pojęcia do NATO - to by był mecz do jednej bramki coś jak Hiszpania vs Giblarar w piłce nożnej. Zdaje sobie sprawę z podobnego stanu armi Europy do ruskiej ale USA nadrabia i to mocno . Jeżeli dopuścimy do rozwalenia energetyki na UA to UA przegra tak samo NATO . Wiem że militarnie będzie można jeszcze ich bronić ale z każdym kolejnym dniem kolejne duże części narodu ukraińskiego będą po prostu w głowach stracić sens obrony tego kraju, oraz jakikolwiek sens podjęcia próby życia w nim . Tam i tak przed wojna było słabo żyć teraz to jak w Somalii będzie

 2. Szop85

  Tak USA zrezygnowało z F 16 dlatego 608 podnosi do wersji V razem z wyzerowaniem resursów.

  1. Edmund

   @Szop85 ja ci podaje informacje o statusie produkcji i modernizacji F-16 opublikowane na defense24.pl który uważam za bardziej wiarygodne niż np. na wp.pl gdzie jest ta informacja o której piszesz. Ta podawana przez ciebie modernizacja F-16 aż 608 sztuk będzie trudna lub nawet niemożliwa do realizacji, z uwagi na kurczenie się zasobów produkcyjnych przydzielonych F-16. Lockheed Martin definitywnie stawia na F-35 i chce przyspieszyć produkcję. Do tego obecnie nie ma problemu niewykorzystanych zasobów produkcyjnych z uwagi na olbrzymi popyt na wiele różnych rodzajów broni. Nie za bardzo widzę dostępność części dla F-16 za 5-7 lat.

  2. jKb

   USAF zmodernizuje 608 F-16 za 6,3 mld dolarów | 7 mar 2022US Air Force / Tech. Sgt. Kevin Gruenwald Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły potężny program modernizacji 608 myśliwców wielozadaniowych Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon. Ulepszenia wprowadzone kosztem 6,3 miliarda dolarów pozwolą tym samolotom pełnić służbę mniej więcej do końca lat czterdziestych.

 3. Marek

  Serce się raduje jak czyta się te podsumowanie. Wreszcie rozwijamy sensowanie naszą armię :)

 4. Jaszczur

  O wiele lepiej wydane w pieniądze dla obronności realnej kraju było by jakby te setki mld wydać na pobór przymusowy. Zakup lekkiej broni dla piechoty bardzo duże ilości karabiny , wyrzutnie dla piechoty p-panc, p-lot , drony , noktowizory, termowizory itp . Z ciężkiej broni to artyleria wszelkiego rodzaju od holowanej przez samobieżna po MRLS masowe ilości. Ale przede wszystkim pobór i danie do zrozumienia że w razie dezercji kula w łeb na granicy jakby jacyś bohaterzy chcieli przeczekać na zachodzie wojnę . Jak widać pominąłem lotnictwo, marynarkę , wojska pancerne i opancerzone nie bez powodu . Lotnictwo też by się przydało ale sojusznicy maja i by pomogli . Zanim by ludzi ogarnęli zeszło by się o wiele dłużej więc ludzi my musimy mieć odrazu

  1. Vixa

   Karabiny, termowizja, artyleria holowana, wszyscy w domu zdrowi?

  2. mar1

   To taka radziecko - rosyjska taktyka. Ludzie i duzo, duzo karabinów. W czasie obecnego konfliktu żółnierze wrogich stron są zwykle oddaleni od siebie średnio ok. 10 km. O wszystkim decyduje nowoczesny sprzet . Czasy ataku tylarierą mineły.. Tak sobie myślę czy miałoby sens walczyć za system państwowy w którym zwycięża hasło "kula w łeb"

  3. Frihet

   Zobacz kto to pisał. "Jaszczur" - wypisz wymaluj ideolo sowieckie Jaszczura z wiadomego serwisu z filmami.

 5. Valdi

  Przypomnijmy 964 mln PLN za 36 zestawów Pilica 😱😱😱😱 teraz dodano jednego nurka 😱😱😱😱 a przecież obiektów infrastruktury krytycznej przybyło

 6. Buka

  Ktoś może napisać co się dzieje z piratami czy są już testowane na Ukrainie i kiedy zamówienia dla WP i WOT. Jak się sprawdzą to możnaby eksportować Ukraina Mołdawia Gruzja.

 7. Husarion

  Zakupy F16 to nie jest zla decyzja ale niech to bedzie kakretna liczba 48 kolejnych nowych + 32 dodatkowe F35 to by nam wystarczylo , alternatywa jest zakup uzywanych F16 z USA i nabycie kompetencji do modernizacji do "V" , wtedy mozna by bylo sie pokusic o wieksze zakupy F16 np 112 uzywanych = mieli bysmy 160 = 10 eskadr F16 , a nawet uzywane ulepszone F16 sa lepsze od Mig29 i Su22 , Wiem ze dla niektorych "betonowatch " 160 F16 to jest za duzo , ale jak przyjdziew godz "W" to sie przydadza a lepiej miec i niepotrzebowac niz potrzebowac i niemiec .

  1. X

   A dużo widziałeś tych "betonowatch " ?, bo ja ich na forach raczej nie spotykam.

  2. Edmund

   @Husarion MON badał możliwość zakupu dodatkowych nowych F16. Jest kolejka na samolot długości 10 lat oraz kłopot z częściami zamiennymi. LM przekierowuje swoje zasoby na produkcję F-35. USA ocenia, że podniesienie swojej dużej i starzejącej się floty F-16 do standardu V jest zbyt drogie. Nie będzie też zamawiało więcej nowych F-16, ale skupi się na ich remontach. Rozważa się zastępowanie F-16 konstrukcją nisko-kosztową, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na F-15EX i samolot następnej generacji. Jednym z kandydatów na samolot nisko-kosztowy jest rozpatrywany FA-50. To nowa konstrukcja tworzona przy udziale LM, która będzie rozwijana.

  3. szczebelek

   @Edmund Czyli FA50 przy wsparciu LM w następnych wersjach może dostać wszystko jeśli to będzie samolot dla sił USA? @Husarion licząc FA50 będziemy mieć 128 myśliwców, więc do 160 brakuje 32 sztuk, więc dwie eskadry być może trzy F16 jeśli te pierwsze samoloty z Korei zostaną jako szkoleniowe tzn. Block 10. Prędzej się spodziewam zakupu, a potem zastąpienia naszych 48 F16 koreańskim myśliwcem.

Reklama