Reklama

Legislacja

Zmiany w ocenie zgodności wyrobów obronnych

Fot. Jerzy Reszczyński
Fot. Jerzy Reszczyński

Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało propozycję zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności. Jakie zmiany zaproponowano?

Ocena zgodności wyrobów wykorzystywanych na potrzeby obronności to ważny element systemu zaopatrywania sił zbrojnych oraz innych podmiotów realizujących zdania w sferze obronności. Dlatego też szereg instytucji, organizacji, dostawców i producentów śledzi z zainteresowaniem wszelkie działania legislacyjne w tym obszarze, a przedstawiony 11 grudnia do uzgodnień projekt nowelizacji rozporządzenia będzie z pewnością analizowany przez wiele podmiotów.

Geneza i zakres zmian

Resort obrony przedstawił uzasadnienie, z którego dowiedzieć można się, że konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wynika wprost z zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), która wchodzi w życie z 1 stycznia 2021 roku. Nowelizacja rozporządzenie wydawana jest na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114). 

Zmiany polegają m.in. na uaktualnieniu paragrafu 4 ust. 1a, wskazującego, iż ocena zgodności dla wyrobów podlegających ocenie prowadzona jest w trybie obejmującym czynności wykonywane przez dostawcę. Dotychczas ustęp ten odwoływał się do artykułu 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przestaje jednak obowiązywać w tym kształcie z końcem 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 roku w związku z nowelizacją prawa zamówień publicznych tryb nabywania wyrobów podlegających ocenie zgodności będzie prowadzony w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy tj. na podstawie artykułu 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 oraz artykuł 14 Prawo zamówień publicznych.

Art.13.1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
(…)
2. podlegających szczególnej procedurze:
a)  na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartych z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej,
b)  na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, związanych ze stacjonowaniem wojsk idotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,
c) organizacji międzynarodowej zakupującej do swoich celów lub do zamówień, które muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą;

(…)

7. udzielanych przez władze państwowe, regionalne lub lokalne władzom państwowym, regionalnym lub lokalnym innego państwa związanych z:
a)  dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu lub
b)  robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim sprzętem, lub
c)  robotami budowlanymi i usługami wyłącznie do celów wojskowych lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami;

Art.14.1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, których przedmiot zamówienia zawiera aspekty obronności ibezpieczeństwa, podlegających szczególnej procedurze:
1) na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartych z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, i dotyczących robót budowlanych, dostaw lub usług przeznaczonych na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez sygnatariuszy,
2) na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,
3)  stosowanej przez organizację międzynarodową – jeżeli zamówienia muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, o których mowa w ust. 1:
1)  finansowanych w całości przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do nich inną, niż określona ustawą, procedurę organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;
2)  finansowanych wponad 50% przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej, niż określona ustawą, procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej.

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawiania wspólnotowym organom i instancjom.

Projekt trafił już do uzgodnień międzyresortowych, a następnie będzie przedmiotem dalszych prac w resorcie obrony narodowej.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama