Siły zbrojne

3,5 tys. granatników dla OT

Fot. st. chor. sztab. A.Roik / zoom.gov.pl
Fot. st. chor. sztab. A.Roik / zoom.gov.pl

Inspektorat Uzbrojenia (IU) opu­bli­ko­wał ogłoszenie o zamówieniu będące podstawą do  skła­da­nia ofert w prze­targu na dostawę 40 mm gra­nat­ni­ków jed­no­strza­ło­wych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2960 sztuk gra­nat­ni­ków jednostrzałowych pod­wie­sza­nych GPBO-40 (lub rów­no­waż­nych) prze­zna­czo­nych do mon­tażu do 5.56 mm kbs wz.96 Beryl oraz 7.62 mm kbk rodziny AKM/AKMS umożliwiających strzelanie 40x46 mm nabojami LV (low velocity).

Druga część przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy 588 sztuk gra­nat­ni­ków jednostrzałowych samo­dziel­nych GSBO-40 przystosowanych również do użycia ww. naboju. W obu przypadkach w skład ukompletowania wchodzą jeszcze m.in. 40x46 mm naboje treningowe.

Dostawy granatników mają zostać zre­ali­zo­wane w latach 2017 –2019 przy czym oba zada­nia nie są z sobą powią­zane, co ozna­cza, że poten­cjalni wykonawcy mogą zaofe­ro­wać swoje produkty w jed­nym z dwóch ww. postę­po­wań.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków upływa 21 marca, a zgodnie z przyjętymi kryteriami udzielania zamówienia, najwięcej bo 80 punktów można dostać za cenę oraz para­me­try tech­niczne (20 punk­tów). Co ciekawe IU realizuje postępowanie zgodnie z prawem zamówień publicznych, a nie negocjując z dotychczasowym dostawcą tego typu uzbrojenia.

Podwieszany gra­nat­nik GPBO-40 jest produkowany przez ZM Dezamet S.A.  Został on zin­te­gro­wany z kara­bi­nkami eks­plo­ato­wa­nymi przez Wojsko Polskie i raczej nie będzie innej konkurencji dla tego rozwiązania (jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę koszty badań, a szczególnie integracji z karabinkami). Również granatniki GSBO-40 są obecnie wytwarzane przez Dezamet, choć forma postępowania dopuszcza również udział innych wykonawców.

IU oczekuje maksymalnie 20 wykonawców dopuszczonych do złożenia oferty, liczba ta ma być uzyskana poprzez sumaryczną wartość za zrealizowane należycie w ostatnich pięciu latach dostawy granatników 40 mm.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że głównym odbiorcą ww. broni zostaną Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Jest to więc kolejny przetarg pisany w celu dostarczenia nowego sprzętu uzbrojenia tej formacji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na potrzeby głównie WOT podpisano kontrakty związane z dostarczeniem sprzętu optoelektronicznego czy kbs Beryl i Mini-Beryl.

Również WOT będzie głównym beneficjentem podpisanej umowy związanej z dostawą PPZR Piorun oraz negocjowanej z ZM Tarnów na dostawy aż 2494 km UKM-2000P. Nie jest wykluczone, że docelowe (po uwzględnieniu np. zakupów broni przeciwpancernej) nakłady na nową formację będą wyższe niż te deklarowane przez MO. Nakłady na nową formacje w wysokości 3.3-4.2 mld zł mogą oscylować w granicach 7,5-10 mld zł. 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.