Geopolityka

Zmiana na stanowisku Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia

Fot. mjr Robert Siemaszko/CO MON
Fot. mjr Robert Siemaszko/CO MON

W dniu przyjęcia przez Komisję Europejską Europejskiego Planu Działania na rzecz Obronności szef resortu obrony narodowej podpisał decyzję, która wprowadza zmianę na stanowisku Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia. Dyrektor reprezentuje Polskę w Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia (Conference of National Armaments Directors) NATO.

Decyzją Nr 322/MON z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia Minister Antoni Macierewicz zmienił dotychczasową praktykę i powierzył funkcję Krajowego Dyrektora Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, który wcześniej pełnił funkcję jego Zastępcy ds. Uzbrojenia. Czasowo p.o. Dyrektora tego Departamentu jest obecnie płk dr inż. Karol Dymanowski. Krajowy Dyrektor ma obecnie czterech zastępców (wcześniej było ich trzech):

  1. I Zastępcę, którym jest Zastępca Dyrektora DPZ MON,
  2. Zastępcę w obszarze Badań Naukowych i Technologii Obronnych, którym jest Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON - czasowo p.o. Dyrektora tego Departamentu jest płk Robert Kurowski,
  3. Zastępcę w Obszarze Zdolności Operacyjnych, którym jest Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych-P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego -  czasowo p.o. Szefa tego Zarządu jest płk Szymon Koziatek,
  4. Zastępcę ds. Mechanizmów Finansowania, którym jest Dyrektor Departamentu Budżetowego MON gen. dyw. Sławomir Pączek.

Każdy z zastępców wykonuje szereg zadań szczegółowo opisanych w decyzji. Sam Krajowy Dyrektor m.in. koordynuje i nadzoruje współpracę międzynarodową w obszarze wojskowo-techniczno-przemysłowym oraz realizuje wytyczne Ministra Obrony Narodowej w ramach współpracy międzynarodowej z państwami, organami NATO i UE oraz innymi organizacjami i ugrupowaniami międzynarodowymi w obszarze sprzętu wojskowego oraz przemysłu i rynku obronnego. Pełni zatem kluczową rolę w tym zakresie, a od jego sprawności zależy intensywność i efektywność powyższej współpracy. Nowa funkcja oznacza, że pozycja Dyrektora DPZ MON wzrośnie.

Konferencja Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia NATO pełni ważną rolę w strukturach Sojuszu

Jednym z istotnych organów konsultacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego jest Konferencja Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia odpowiedzialna za promowanie przemysłowej współpracy państw członkowskich NATO w obszarze zbrojeniowym. Powstała w 1966 r. i grupuje najwyższych urzędników z poszczególnych krajów odpowiedzialnych za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Do jej zadań należy identyfikowanie możliwości współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz rozwoju i wytwarzania istniejących systemów uzbrojenia. W bieżących pracach Konferencja koncentruje się w szczególności na projektach dotyczących wzmacniania sojuszniczych zdolności wywiadowczych, inwigilacji i rekonesansu oraz rakietowej obronie balistycznej. Odgrywa również ważną rolę w promowaniu interoperacyjności sił Sojuszu na polu walki oraz harmonizacji przez państwa wymagań w stosunku do pozyskiwanego uzbrojenia. Konferencja raportuje poczynione ustalenia bezpośrednio Radzie Północnoatlantyckiej.

Konferencja spotyka się dwa razy do roku na szczeblu Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia pod przewodnictwem asystenta Sekretarza Generalnego NATO ds. Inwestycji Zbrojeniowych, którym od 4 października 2016 r. jest Camille Grand, wcześniej w latach 2008-2016 szef francuskiego think tanku Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Podczas tych spotkań Konferencja wyznacza kierunki prac na kolejne miesiące oraz dokonuje przeglądu struktur wspierających, do których należą m.in. Grupy Główne ds. Uzbrojenia (Main Armaments Groups) ds. Wojsk Lądowych, ds. Sił Powietrznych oraz ds. Marynarki Wojennej. Ponadto Konferencja może liczyć na wsparcie Przemysłowej Grupy Doradczej NATO (NATO Industrial Advisory Group - NIAG). Konferencja spotyka się również regularnie na niższym szczeblu.

Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia w Polsce

Stanowisko Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia zostało utworzone przez Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego w drodze decyzji Nr 25/MON z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie uczestniczenia Ministerstwa Obrony Narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) oraz Zachodnioeuropejskiej Grupy do Spraw Uzbrojenia (WEAG) i Zachodnioeuropejskiej Organizacji do Spraw Uzbrojenia (WEAO). Zgodnie z decyzją objął je Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej.

Następnie w 2007 r. szef resortu Aleksander Szczygło wydał decyzję Nr 76/MON z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO), która zastąpiła poprzednią decyzję. Stanowisko Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia utrzymał Sekretarz Stanu w MON. Ponadto kilka miesięcy później Minister Szczygło wydał decyzję Nr 231/MON z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA), zgodnie z którą Sekretarz Stanu zaczął pełnić też funkcję Krajowego Dyrektora w ramach Europejskiej Agencji Obrony. 

Po upływie nieco ponad roku od wejścia w życie decyzji nr 76/MON następca Ministra Szczygły Bogdan Klich wydał decyzję Nr 154/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, która zastąpiła obowiązujący dokument. Funkcję Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia przejął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, jako stojący na czele komórek organizacyjnych resortu odpowiedzialnych za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w tym obszarze. Minister Klich wydał następnie decyzję Nr 60/MON z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, która nie wprowadziła zmiany na rzeczonym stanowisku.

Kolejny szef resortu obrony Tomasz Siemoniak zmienił decyzję z 2010 r. wydając decyzję Nr 114/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia. Funkcję Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia nadal pełnił jednak Podsekretarz Stanu w MON do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji. Do zmiany osoby pełniącej tę funkcję nie doszło również w wyniku wydania przez Ministra Siemoniaka decyzji Nr 303/MON z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia.

Powyższy przegląd decyzji kolejnych szefów resortu obrony wskazuje, że Krajowym Dyrektorem ds. Uzbrojenia był zawsze wiceminister obrony narodowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.

Wojciech Pawłuszko

Komentarze (1)

  1. Hamer

    Tak tak a uzbrojenia jak nie ma tak nie ma...