Siły zbrojne

Zakupy dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej poinformował o częściowym wyborze oferty w postępowaniu na środki ochrony osobistej dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych. Nie udało się pozyskać kluczowego asortymentu. WOFiTM ogłosił także, że poszukuje wykonawcy usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.

O postępowaniu na zakup środków ochrony osobistej dla CRE SZ prowadzonym przez WOFiTM pisaliśmy wcześniej. Zamawiający zwlekał z ogłoszeniem wyników do 27 marca. Oferty zbierano do 20 marca. Do tej pory o wynikach postępowań Ośrodek informował z reguły szybciej, co może wynikać z większego obciążenia w dobie pandemii, w tym z problemów z dostępnością na polskim rynku środków ochrony przed COVID-19.

W ogłoszeniu opublikowanym w BIP WOFiTM znajdujemy informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Co zakupiono?

Za najkorzystniejszą ofertę unzano oferty spółek Tramco i LENTCOMM TRADE INTERNATIONAL.

Oferta spółki Tramco okazała się najlepszą w zakresie dostawy rękawiczek nitrylowych.

Natomiast oferta LENTCOM TRADE INTERNATIONAL została wybrana w zakresie dostawy wymazówki suchej sterylnej.

W dokumencie podpisanym przez pełniącego obowiązki Komendanta WOFiTM ppłk Grzegorza Mosiądzą wskazano, że oferty spełniają wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Komendant dokonał unieważnienia sześciu z dziesięciu pozycji z pierwotnego zamówienia.

Czego nie zakupiono?

O wiele bardziej interesujące jest jednak to czego nie udało się kupić w ramach tego postępowania. Żaden z potencjalnych dostawców nie złożył oferty na dostawę:

 • 1 000 szt. półmasek ochronnych T-5000 (triosyn) lub równoważnych pod względem jakościowym;
 • 100 szt. filtrów przeciwpyłowych SCOTT PF 10 P3;
 • 30 szt. okularów ochronnych;
 • 20 opakowań chusteczek alkoholowych do powierzchni medycznych z dozownikiem;
 • 20 opakowań wymazówek suchych;
 • 100 opakowań po 100 szt. 5 ml sterylnej wody do rozcieńczeń (sól fiziologiczna);
 • 10 opakowań Wirlpack (opakowania foliowe).

Pozostaje otwartym zatem pytanie czy i w jakim zakresie WOFiTM zabezpieczy zapotrzebowanie ze strony CRE SZ na środki ochrony indywidualnej, a zwłaszcza na maski ochronne, filtry i okulary ochronne.

Dodatkowo 27 marca Ośrodek wystosował zapytanie ofertowe na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych na terenie WOFiTM i CRESZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w przepisach prawa zamówień publicznych do równowartości 30 tys. euro oraz wewnętrznego regulaminu WOFiTM.

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów mają być świadczone do końca 2020 roku. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający zaprasza do składania ofert drogą elektroniczną do 8 kwietnia (do godz. 12:00). Przewidziano możliwość zadawania pytań związanych z ofertą. Termin zadawania pytań określono do 6 kwietnia (do godz. 10:00).

Szczegółowe informacje nt. zakresu usług znajdują się w załącznikach do zapytania nr 53/2020.

W katalogu odpadów przewidzianych do odbioru z WOFiTM, transportu i unieszkodliwiania wskazano:

 • Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
 • Odpady zawierające arsen
 • Odpady zawierające rtęć
 • Leki (w tym narkotyki i leki psychotropowe)
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne odpady (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
 • Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
 • Inne odpady, w tym takie które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne leki
 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • Inne baterie i akumulatory
 • Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Natomiast jako odpady przewidziane do odbioru z CRE SZ, transportu i unieszkodliwiania wskazano:

 • Inne leki (w tym narkotyki i leki psychotropowe)
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne odpady (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
 • Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Dodatkowo w opisie zamówienia zawarto informacje o uprawnieniach i potencjale technicznym wymaganym do realizacji usług.

Komentarze