Reklama

Siły zbrojne

Zakupy dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej poinformował o częściowym wyborze oferty w postępowaniu na środki ochrony osobistej dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych. Nie udało się pozyskać kluczowego asortymentu. WOFiTM ogłosił także, że poszukuje wykonawcy usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.

O postępowaniu na zakup środków ochrony osobistej dla CRE SZ prowadzonym przez WOFiTM pisaliśmy wcześniej. Zamawiający zwlekał z ogłoszeniem wyników do 27 marca. Oferty zbierano do 20 marca. Do tej pory o wynikach postępowań Ośrodek informował z reguły szybciej, co może wynikać z większego obciążenia w dobie pandemii, w tym z problemów z dostępnością na polskim rynku środków ochrony przed COVID-19.

W ogłoszeniu opublikowanym w BIP WOFiTM znajdujemy informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Co zakupiono?

Za najkorzystniejszą ofertę unzano oferty spółek Tramco i LENTCOMM TRADE INTERNATIONAL.

Oferta spółki Tramco okazała się najlepszą w zakresie dostawy rękawiczek nitrylowych.

Natomiast oferta LENTCOM TRADE INTERNATIONAL została wybrana w zakresie dostawy wymazówki suchej sterylnej.

W dokumencie podpisanym przez pełniącego obowiązki Komendanta WOFiTM ppłk Grzegorza Mosiądzą wskazano, że oferty spełniają wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Komendant dokonał unieważnienia sześciu z dziesięciu pozycji z pierwotnego zamówienia.

Czego nie zakupiono?

O wiele bardziej interesujące jest jednak to czego nie udało się kupić w ramach tego postępowania. Żaden z potencjalnych dostawców nie złożył oferty na dostawę:

 • 1 000 szt. półmasek ochronnych T-5000 (triosyn) lub równoważnych pod względem jakościowym;
 • 100 szt. filtrów przeciwpyłowych SCOTT PF 10 P3;
 • 30 szt. okularów ochronnych;
 • 20 opakowań chusteczek alkoholowych do powierzchni medycznych z dozownikiem;
 • 20 opakowań wymazówek suchych;
 • 100 opakowań po 100 szt. 5 ml sterylnej wody do rozcieńczeń (sól fiziologiczna);
 • 10 opakowań Wirlpack (opakowania foliowe).

Pozostaje otwartym zatem pytanie czy i w jakim zakresie WOFiTM zabezpieczy zapotrzebowanie ze strony CRE SZ na środki ochrony indywidualnej, a zwłaszcza na maski ochronne, filtry i okulary ochronne.

Dodatkowo 27 marca Ośrodek wystosował zapytanie ofertowe na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych na terenie WOFiTM i CRESZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w przepisach prawa zamówień publicznych do równowartości 30 tys. euro oraz wewnętrznego regulaminu WOFiTM.

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów mają być świadczone do końca 2020 roku. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający zaprasza do składania ofert drogą elektroniczną do 8 kwietnia (do godz. 12:00). Przewidziano możliwość zadawania pytań związanych z ofertą. Termin zadawania pytań określono do 6 kwietnia (do godz. 10:00).

Szczegółowe informacje nt. zakresu usług znajdują się w załącznikach do zapytania nr 53/2020.

W katalogu odpadów przewidzianych do odbioru z WOFiTM, transportu i unieszkodliwiania wskazano:

 • Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
 • Odpady zawierające arsen
 • Odpady zawierające rtęć
 • Leki (w tym narkotyki i leki psychotropowe)
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne odpady (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
 • Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
 • Inne odpady, w tym takie które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne leki
 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • Inne baterie i akumulatory
 • Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Natomiast jako odpady przewidziane do odbioru z CRE SZ, transportu i unieszkodliwiania wskazano:

 • Inne leki (w tym narkotyki i leki psychotropowe)
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne odpady (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
 • Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Dodatkowo w opisie zamówienia zawarto informacje o uprawnieniach i potencjale technicznym wymaganym do realizacji usług.

Komentarze (2)

 1. Pol

  A gdzie ta słynna Lubawa sa przerzucili się na malowanie.

 2. Atari

  Wyposażenie jak laboritorium Intela ,,prawie,, nawet rękawiczek jednorazowych nie mieli.Otwierają sę nam szerzej oczy jak państwo jest gotowe na wypadek wojny...ludzi kupujcie broń i podstawowe leki ...opatrunki o długiej ważności bo instytucje to dykta.W policji artykół że komenda X na pełne wyposażenie i nawet ludziom pomaga udostępnia...a na wydziałach co ludzie podejmują interwencje wobec osób na mieście -a nie pozamykali się w pokojach nad teczkami- po 2 maseczki jednorazowe i pisanie notatek jak sie zurzyje jedna... zrobili zdjęcie kartonów z dostawą do podziału na 800 osób razem z cywilami...i udają w mediach że są wyposażeni.