Reklama

Siły zbrojne

MON nie wykorzystał 10 miliardów złotych. Większość spłat za F-16 w 2015 roku

Fot.: st. chor. Arkadiusz Dwulatek/CCDORSZ
Fot.: st. chor. Arkadiusz Dwulatek/CCDORSZ

W kontekście kryzysu na Ukrainie polskie władze zapowiedziały zwiększenie nakładów na obronę do 2 % PKB oraz przeznaczenie dodatkowych ponad 5 mld zł na spłaty za myśliwce F-16. Okazuje się jednak, że na spłaty za F-16 w kilku ostatnich latach w ogóle nie przeznaczano środków budżetowych, a realny udział wydatków na obronę w latach 2008 – 2013 był zdecydowanie niższy, niż w latach 2002 – 2007. Gdyby MON wykorzystywał środki przyznawane zgodnie z zasadą 1,95 % PKB, w ostatnich latach wydatki obronne Polski mogłyby być większe nawet o ponad 10 mld zł.

W świetle kryzysu na Ukrainie polskie władze zapowiedziały zwiększenie wydatków na obronę z 1,95 % do 2 % PKB od 2016 roku. W przyszłym roku natomiast ponad 5 mld PLN zostanie przeznaczone na spłaty za samoloty F-16. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć kształt finansowania programu myśliwca wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych RP, sprawdzając jednocześnie, na ile wypełniane były plany przeznaczania na obronę 1,95 % PKB zgodnie z Ustawą o modernizacji i rozbudowie Sił Zbrojnych RP. 

F-16 – Większość finansowania po 2010 roku

Zgodnie z informacją, jaką uzyskaliśmy od Ministerstwa Finansów łączny koszt finansowania programu samolotu wielozadaniowego wyniósł nieco ponad 3,250 mld USD. Odbywało się to z wykorzystaniem trzech źródeł: odroczonych płatności (tzw. voucherów B), których termin spłaty przypada w 2015 r. (1.833,8 mln USD),  linii kredytowej rządu USA (kredyt Foreign Military Financing – FMF 1.337,8 mln USD) oraz emisji obligacji (81,81 mln USD) o terminie zapadalności w 2015 r. Dodatkowo prawie miliard złotych (do końca II kwartału 2014 roku) wyniosły koszty związane z obsługą zadłużenia.

Linia kredytowa FMF została w całości przedterminowo spłacona do 2010 roku.  Jednakże, płatności z tytułu voucherów B nie były w ogóle realizowane. W praktyce oznacza to, że większość kosztów programu samolotowego przypada na odroczone płatności, które w całości zrealizowane zostaną w 2015 roku. Szczegółowe zestawienie spłat za myśliwce F-16 w latach 2003 – 2014 przedstawia poniższa tabela, przygotowana przez Ministerstwo Finansów:

Rok

Płatności wynikające z finansowania Programu F-16**

Wydatki budżetu państwa na koszty obsługi finansowania Programu F-16
(część 78 budżetu państwa Obsługa zadłużenia zagranicznego)

 

mln USD

wykonanie w mln USD

wykonanie w mln PLN

plan w mln PLN

2003

124,9

10,8

41,2

80,0

2004

123,5

4,9

17,5

30,0

2005

320,7

9,2

29,8

50,0

2006

438,9

31,4

94,9

143,1

2007

207

77,5

210,9

353,6

2008

79,6

100

246,2

340,5

2009

0

35,9

115,1

115,4

2010

125,1

16,5

50,0

141,5

2011

0

25,3

78,9

85,9

2012

0

17,3

55,5

118,8

2013

0

8,6

27,5

35,3

2014

0

4,9*

15,0*

53,0

Suma

1419,6

342,3

982,5

-

*wykonanie za dwa kwartały 2014 r.
**Płatności sfinansowane kredytem FMF w łącznej wartości 1.337,8 mln USD oraz emisją obligacji o wartości 81,81 mln USD (płatności te nie stanowiły wydatków budżetu państwa).

(Tabela: Ministerstwo Finansów)

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą z 22 czerwca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji zakładano, że w latach 2002 – 2010 rocznie na realizację programu z budżetu państwa może zostać przeznaczone nie więcej niż 0,05 % PKB, a w latach następnych „zgodnie z ustawą budżetową”.

Należy zaznaczyć, że Ustawa o modernizacji technicznej i rozbudowie Sił Zbrojnych  z 25 maja 2001 roku zakłada, że na obronę narodową przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej, niż 1,95 % PKB, z wyłączeniem wydatków na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe.

Oznacza to, że w ciągu poprzedniej dekady w sumie na obronę narodową mogło w latach 2002 – 2010 trafiać 2 % PKB – w zasadzie zgodnie z wymogami NATO, choć polskie przepisy przewidują odnoszenie się do PKB poprzedniego roku, a nie do przewidywanego poziomu produktu krajowego brutto na rok budżetowy, którego dotyczy ustawa. W latach 2011 – 2014 zakładany wskaźnik udziału wydatków na obronę nie przekraczał natomiast 1,95 % z powodu braku środków przeznaczanych na finansowanie programu wyposażenia Wojska Polskiego w samoloty wielozadaniowe, a w latach 2011 - 2013 kwoty wykonania budżetu były niższe, niż pierwotne plany.

Spadek średniego udziału nakładów na obronę w PKB w latach 2008 - 2013

W celu uzyskania pełnego obrazu wydatków obronnych RP w ciągu ostatnich lat postanowiliśmy zebrać informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych wydatków na obronę narodową, objętych wymogami Ustawy o modernizacji i rozbudowie Sił Zbrojnych z 25 maja 2001 roku (z wyłączeniem programu samolotowego). Zestawienie nakładów na obronę w latach 2002 – 2013 przedstawia poniższa tabela:

Rok

Wydatki obronne – plan (tys. zł)

Wydatki obronne – wykonanie (tys. zł)

Udział wydatków obronnych w PKB (plan)

Udział wydatków obronnych w wykonanym PKB

2002

14 304 321

14 654 932

 

1,96 %

2,03%

2003

15 176 600

15 368 365

 

1,98%

 

1,99%

 

2004

16 045 926

16 318 232

 

2,00%

 

2,03%

 

2005

17 239 972

17 615 476

 

1,95%

 

1,99%

 

2006

18 064 279

18 530 358

 

1,95%

 

2,00%

 

2007

20 294 330

21 107 793

 

1,96%

 

2,04%

 

2008

22 681 595

19 769 547

 

1,96%

 

1,71%

 

2009

24 938 550

23 025 378

1,96%

 

1,81%

 

2009 - nowelizacja

24 763 322

23 025 378

1,93%

 

1,81%

 

2010

25 718 989

25 269 381

1,95%

 

1,88%

 

2011

27 536 242

 

26 720 631

 

1,95%

 

1,89%

 

2012

29 489 956

 

28 105 131

 

1,95%

 

1,84%

 

2013

31 447 486

 

28 124 358

1,95%

 

1,76%

 

2013 - nowelizacja

28 252 277

 

28 124 358

 

1,77%

 

1,76%

 

(Dane: Ministerstwo Finansów) 

Okazało się, że w latach 2002 – 2007 średni udział wydatków obronnych w wykonanym PKB roku poprzedniego był wyższy niż 2 % i wynosił 2,01 %. W latach 2008 – 2013 z kolei średni udział nakładów na obronę w PKB kształtował się na poziomie 1,81 %. Jest to równoznaczne z obniżeniem wskaźnika o około 10 % w ciągu ostatnich sześciu lat, w stosunku do okresu 2002 – 2007.

Dane te nie uwzględniają bezpośrednich wydatków na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe. Zgodnie z przytoczonym wcześniej zestawieniem, w latach 2003 – 2008 i 2010 ponoszono wydatki spoza budżetu MON, dodatkowo zwiększające udział nakładów na obronę w polskim PKB (jako całość). Cięcia w latach 2008 – 2013 były więc głębsze, niż mogłoby się wydawać.

Z drugiej strony, przeznaczanie nieco wyższych kwot na obronę niż zapisane w budżecie w latach 2002 – 2007 stawia pewne znaki zapytania odnośnie jakości planowania finansowego. Nie zmienia to jednak całościowej, krytycznej oceny cięć budżetowych w ostatnich latach.

MON „stracił” co najmniej jeden program modernizacyjny

Należy zauważyć, że wykonanie budżetu obronnego odbiega od planów również w latach 2010 czy 2011, kiedy mieliśmy do czynienia z nieco lepszą sytuacją gospodarczą niż np. w 2009 roku. Jednocześnie biorąc pod uwagę zaległości modernizacyjne Wojska Polskiego, sięgające w pewnym stopniu jeszcze ostatnich lat Układu Warszawskiego, ograniczanie środków na obronę narodową przyczyniło się do kolejnego spowolnienia procesu wyposażenia Sił Zbrojnych w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie.

Jeżeli przyjąć, że wydatki obronne powinny być realizowane na zakładanym poziomie 1,95 % PKB, rząd (w tym przede wszystkim MON) nie wykorzystał środków w wysokości ponad 10,5 mld PLN, w stosunku do funduszy, jakie powinny zostać przeznaczone na obronność zgodnie z pierwotnym założeniem Ustawy o modernizacji Sił Zbrojnych. Oznacza to, że wskutek cięć budżetowych MON utracił możliwość realizacji co najmniej jednego programu modernizacyjnego na dużą skalę – kwota 10 mld zł wymieniana była w kontekście pozyskania przez Wojsko Polskie 70 śmigłowców wielozadaniowych. Dokładne zestawienie redukcji budżetu obronnego przedstawia poniższa tabela.

  2008 2009 (po nowelizacji) 2010 2011 2012 2013 (pierwotnie) SUMA
Wydatki obronne - planowane (tys. zł) 22 681 595 24 763 322 25 718 989 27 536 242 29 489 956 31 447 486 161 637 590
Wydatki obronne - wykonane (tys. zł) 19 769 547 23025378 25 269 381 26 720 631 28 105 131 28124358 151 014 426
Różnica (tys. zł) 2 912 048 1 737 944 449 608 815 611 1 384 825 3 323 128 10 623 164

(Opracowanie: Defence24.pl na podstawie danych MF)

Co prawda Ministerstwo Finansów przypomina, że zasada przeznaczania 1,95 % PKB z roku ubiegłego stanowi wytyczne do planowania wydatków obronnych w projektach ustaw budżetowych, a nie dotyczy wykonania tych wydatków, ale przecież naturalnym celem prawidłowego planowania budżetu jest stworzenie możliwie realnego planu wydatków państwa, jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości i pozwalającego w maksymalnym stopniu spełnić wypełnić poszczególne zadania władz publicznych. Trudno w tym miejscu godzić się z wykonywaniem budżetu MON poniżej planu w sytuacji, gdy stan wyposażenia Sił Zbrojnych w dużej części po prostu nie pozwala na wypełnianie stawianych przed nimi zadań (np. brak systemów obrony przeciwrakietowej).

Co dalej?

Zwiększenie wydatków obronnych w 2015 roku do ponad 38 mld zł nie pozwoli na odwrócenie skutków cięć z lat 2008 - 2013, gdyż dodatkowe środki trafią w całości na spłaty za samoloty F-16. Jednocześnie zgodnie z założeniem ustawy o modernizacji Sił Zbrojnych pozyskanie myśliwców wielozadaniowych miało być finansowane spoza puli środków wielkości 1,95 % PKB, której dotyczyły redukcje wydatków. W celu odwrócenia skutków cięć nadal konieczne będzie oddanie do dyspozycji MON (i wykorzystanie przez resort) większych środków finansowych, niż wynikałoby to z przepisów ustawy o modernizacji Sił Zbrojnych.

W celu ograniczenia skutków redukcji wdrażanych w latach 2008 – 2013 zasadnym byłoby utrzymanie nominalnego poziomu nakładów na obronę na takim poziomie, jaki planowany jest w 2015 roku (ok. 38,3 mld zł, 2,27 % PKB przewidywanego na 2014 rok), do momentu, gdy będzie on niższy od zalecanych przez NATO 2 % produktu krajowego brutto. Pozwoli to na istotne przyspieszenie poszczególnych programów modernizacyjnych i zwiększenie stopnia gotowości bojowej wojsk. Z drugiej strony trudno oczekiwać, że spowoduje to nadmierne turbulencje w systemie finansów publicznych, skoro w 2015 roku taki poziom nakładów na obronę mieści się w założeniach przyjętego budżetu.


Autor jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.