Siły zbrojne

Siltec dostarczy armii drony klasy mikro

Fot. por. Błażej Łukaszewski, st. chor. Artur Walento
Fot. por. Błażej Łukaszewski, st. chor. Artur Walento

Inspektorat Uzbrojenia (IU) poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych (BSP) klasy mikro dla Wojska Polskiego. Dostawa obejmować będzie sześć zestawów, które posłużą jako środek prowadzenia obserwacji nocnej oraz dziennej. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, resort obrony wybrał na dostawcę sześciu zestawów BSP klasy mikro warszawską fir­mę Siltec Sp. z o.o., której przyznano łącznie 87 punk­tów. Drugi podmiot -  kon­sor­cjum Asseco Poland S.A. z Rzeszowa wraz Marcinem Szenderem MSP z Drogomyśla zdobyło 52.24 punkty.

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, wartość kontraktu z Siltec wyniesie 4,936 mln złotych brutto, natomiast wartość kontraktu z Asseco Poland oszacowana została przez oferenta na ponad 9 mln złotych brutto. Na razie Inspektorat Uzbrojenia nie ujawnia jednak oficjalnie, jaki typ bezzałogowego środka latającego zostanie pozyskany w ramach tego przetargu.

Dodatkowe punkty można było zdo­być za dostawę przenośnych ter­mi­nali wideo, uzyskiwana rzeczywistą dłu­go­trwa­łość lotu BSP oraz jego masę star­tową.

Wspomnianych sześć zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy micro o kryptonimie "Ważka" znajdzie się na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego, którym posłuży jako środek prowadzenia obserwacji dziennej i nocnej. Trafią one do Zespołu/Grupy Wsparcia Informacyjnego oraz Zespołów Bojowych jednostek Sił Zbrojnych. Wykorzystywane mają być w różnych warunkach, przy wykorzystaniu przenoszonych przez nie głowic optoelektronicznych lub innych sensorów.

Każdy z zestawów ma skła­dać się z dwóch plat­form posiadających zdolność pio­no­wego star­tu i lądo­wa­nia, o masie star­to­wej plat­formy nie więk­szej niż 1,6 kg, śred­nicy lub naj­więk­szym wymia­rem nie więk­szym niż 70 cm oraz jed­nego zestawu sta­cji kie­ro­wa­nia i kon­troli. 

Inspektorat Uzbrojenia złożył zamówienie na dostawę 6 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych pionowego startu i lądowania klasy mikro o wadzę do 1,6 kg w grudniu 2015 roku, a termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minął 19 stycznia 2016 roku.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.