Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Certyfikacja wyrobów skuteczną metodą oceny jakości sprzedawanych produktów

Fot. AdobeStock via CCJ WAT.
Fot. AdobeStock via CCJ WAT.

Certyfikacja wyrobów w zależności od wymagań krajowych przepisów branżowych, europejskich i międzynarodowych norm może być prowadzona w trybie dobrowolnym jak i obligatoryjnym. Pozytywny wynik certyfikacji gwarantuje, że produkt spełnia określone wymagania i może być wprowadzony do sprzedaży. Co jednak w przypadku, gdy na szczeblu europejskim ani krajowym nie ma opracowanych rozporządzeń, dyrektyw czy norm umożliwiających ocenę właściwości produktu?

Artykuł przygotowany przez CCJ WAT 

Problem nabiera szczególnego znaczenia, gdy w grę wchodzi życie i bezpieczeństwo użytkowników wyrobu, ale też każdy klient poszukuje realnego potwierdzenia jakości nabywanego produktu. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wystarczającego zaplecza badawczego do oceny właściwości użytkowych specjalistycznego wyrobu, kluczowych podczas jego późniejszej eksploatacji.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest zweryfikowanie właściwości i dokonanie oceny wyrobu przez kompetentną, obiektywną i niezależną jednostkę certyfikującą jaką jest Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ)*.

CCJ oferuje dobrowolną certyfikację z wykorzystaniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia specjalistów z wielu dziedzin zatrudnionych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz współpracujących instytutach i laboratoriach, w Polsce i zagranicą. Centrum Certyfikacji Jakości opracowuje programy certyfikacji, które są podstawą do oceny zgodności badanych właściwości wyrobu z przyjętymi kryteriami. Tym samym certyfikat wydany dla wyrobu lub grupy wyrobów jest gwarantem spełnienia racjonalnych wymagań i zapewnia zamawiającego oraz dostawcę o wysokiej jakości oferowanego produktu.

Obecnie w obszarze dobrowolnym Centrum Certyfikacji Jakości prowadzi między innymi ocenę urządzeń RTG do kontroli bagażu. Są to aparaty analityczne pozwalające na rejestrację obrazów RTG kontrolowanych obiektów. Urządzenia wyposażone są w oprogramowanie, które wspomaga operatora w kontrolowaniu wnętrza bagażu na podstawie analizy barwy emitowanej przez różne przedmioty: elementy metalowe, tworzywa sztuczne, żywność oraz związki nieorganiczne inne niż metale (np. sól kuchenna). Oprogramowanie pozwala również na powiększanie zarejestrowanych obrazów oraz ich szybką obróbkę graficzną w celu uwydatnienia nietypowych cech badanego zdjęcia. Program badań opracowany dla tego urządzenia zawiera niemalże czterdzieści punktów, które podlegają weryfikacji w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej.

Duże zainteresowanie certyfikacją ze strony służb mundurowych przyczyniło się także do opracowania programu dedykowanego wykrywaczom materiałów wybuchowych. Są to urządzenia działające w oparciu o spektrometrię ruchliwości jonów. W tym przypadku program badań przewiduje weryfikację szeregu właściwości takich jak chociażby możliwość wykrywania materiałów takich jak heksogen, pentryt, trotyl, dinitrotoluen, oktogen, nitrogliceryna, azotan amonu, tetryl, nitroglikol, nitroceluloza, chloran potasu, nadchloran potasu, nadtlenek acetonu, heksametylenotriperoksydiamina, oraz kompozycje plastyczne (PMW). 

Potrzeby rynku cywilnego stały się siłą sprawczą do wdrożenia również programu certyfikacji granulatów gumowych zgodnie z opracowanymi wymaganiami. Granulaty te wykorzystywane są do produkcji gotowych wyrobów gumowych, mieszanek gumowych, jako modyfikator masy bitumicznej oraz w budowie nawierzchni obiektów sportowych. W ramach oceny tego rodzaju produktu realizowane są badania ukierunkowane między innymi na weryfikację ilościową pierwiastków takich jak arsen, bar, kadm, chrom, miedź, rtęć, ołów, cynk, nikiel, cyna, antymon, selen jak również wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(e)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(j)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen. 

CCJ jest akredytowaną i notyfikowaną jednostką certyfikującą w obszarze wyrobów pirotechnicznych, ponadto zajmuje się certyfikacją oraz klasyfikacją ADR wyrobów pirotechnicznych, jak również prowadzeniem szkoleń i wydawaniem opinii WTO (dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych) niezbędnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą do uzyskania koncesji MSWiA. W najbliższej perspektywie planowane jest także certyfikowanie dostawców rozwiązań z zakresu elektronicznej identyfikacji oraz dostawców usług zaufania (rozporządzenie eIDAS), certyfikacji bezzałogowych statków powietrznych, które coraz intensywniej opanowują przestrzeń powietrzną jak również certyfikacja systemów zabezpieczeń technicznych (np. systemów alarmowe).

Czy proces certyfikacji jest skomplikowany i jaki wygląda schemat postępowania? Ocena produktów odbywa się w oparciu o przygotowany uprzednio program badań. Oceniany produkt uznawany jest za zgodny z wymaganiami jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Obowiązki wnioskodawcy ograniczają się do wykonania czynności takich jak złożenie wniosku, podpisanie umowy po zapoznaniu się z ofertą oraz dostarczenie próbek do badań. Pozostałe etapy realizowane są przez jednostkę certyfikującą i laboratorium. Jeżeli wyrób spełnia zasadnicze wymagania, a zebrane w procesie certyfikacji dokumenty zostały ocenione pozytywnie, Centrum Certyfikacji Jakości wydaje wnioskodawcy certyfikat wraz załącznikami. 

Certyfikacja przeprowadzona przez stronę trzecią jaką jest jednostka certyfikująca podnosi „prestiż techniczny wyrobu”, zmienia jego postrzeganie i zwiększa zaufanie nabywców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu. Niejednokrotnie nie życzeniem, a wymogiem stawianym dostawcy jest przedstawienie certyfikatu wyrobu, ponieważ jest to sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem wyrobu. Korzyści z przeprowadzonej certyfikacji są doskonale widoczne, ponieważ dokumenty certyfikacyjne stają się „furtką” w wielu kontraktach, zabezpieczając zarówno interesy dostawcy jak i nabywcy towaru. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rzetelnej oceny spoczywa na jednostce certyfikującej. 

W związku z szerokim zakresem oferowanej certyfikacji zapraszamy wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów oraz instytucje zainteresowane zakupami rzeczonych wyrobów do kontaktu poprzez stronę www.ccj.wat.edu.pl lub bezpośrednio z Zespołem ds. Badań i Certyfikacji Wyrobów Centrum Certyfikacji Jakości.

Artykuł przygotowany przez CCJ WAT


*Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) – akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jednostka certyfikująca wyroby (akredytacja nr AC 203), posiadająca notyfikację Komisji Europejskiej – NB 2768.

Ponadto CCJ  w ramach akredytacji PCA (nr AC 057, PL-V-002) prowadzi certyfikację systemów zarządzania oraz realizację rocznych audytów zewnętrznych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

CCJ certyfikuje i szkoli w zakresie: NATO-wskich publikacji standaryzacyjnych AQAP, ISO 50001 (EnMS), ISO 9001 (QMS), ISO 27001 (ISMS), ISO 14001 (EMS), ISO 45001 (HSMS), ISO 22000 (FSMS), Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) i wielu innych.

CCJ funkcjonuje w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Centrum Certyfikacji Jakości; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa; www.ccj.wat.edu.pl, e-mail: [email protected];

Reklama

Komentarze

    Reklama