Reklama

Polityka obronna

Powstanie ponadresortowy system zarządzania bezpieczeństwem narodowym?

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

„Działania służące stworzeniu zintegrowanego, ponad resortowego systemu zarządzania (kierowania) bezpieczeństwem narodowym zostały już zainicjowane. Prace realizowane są w ramach trwającego Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO) oraz opracowywanej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – informuje podsekretarz stanu MON Tomasz Szatkowski, w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Olszewskiego (PO).

Jak zapewnia Szatkowski, prace prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej nad Strategicznym Przeglądem Obronnym mają zapewnić zdefiniowanie wymagań wobec systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, jako elementu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W ramach SPO zostaną wypracowane założenia, w zakresie organizacyjno-funkcjonalnym, podsystemu kierowania obronnością państwa, w tym kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz podziału kompetencji w ramach systemu kierowania obroną państwa.

Natomiast kolejnym niezależnym elementem powstania ponadresortowego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym jest opracowanie a następnie przyjęcie przez Radę Ministrów Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach realizacji ustaleń strategii rząd przewiduje działania służące budowie i doskonaleniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz zabezpieczające funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa.

Podsekretarz stanu MON zapewnia, iż projekt strategii został już poddany konsultacjom społecznym oraz oczekuje na rozpatrzenie i aprobatę Rady Ministrów. „W dokumencie określono, że koordynacja kierowania bezpieczeństwem narodowym obejmuje działania legislacyjne, infrastrukturalne oraz proceduralne. […] Oczekiwanym rezultatem realizacji działań w tym obszarze będzie osiągnięcie synergii wysiłków poszczególnych organów, instytucji i służb państwowych w stworzeniu skutecznych oraz wydolnych mechanizmów monitorowania, analizy i oceny zagrożeń oraz integracji działań wszystkich instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe” – pisał w odpowiedzi na interpelację.

Czytaj także: Doradcze wsparcie dla kierownictwa MON. "Konieczne pełne wykorzystanie potencjału"

Na zapytanie posła Olszewskiego o główne założenia nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym Tomasz Szatkowski odpowiedział, że będzie to zwiększenie skuteczności mechanizmów koordynacji poprzez:
- dookreślenie roli struktur i instytucji państwowych funkcjonujących w okresie pokoju, kryzysu i wojny,
- zintegrowanie dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i innych obszarów bezpieczeństwa publicznego, w tym reagowania obronnego,
- zapewnienie szybkiej i odpornej na zagrożenia w cyberprzestrzeni niezawodnej łączności, zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych na rzecz sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie to ma zostać zrealizowane głównie przez przyjęcie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której zadaniem ma być uporządkowanie rozproszonych w różnych aktach uregulowań z zakresu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Rząd zakłada również wprowadzenie w życie ustawy o kierowaniu bezpieczeństwem narodowym. Jak zapewnia podsekretarz stanu w MON, będzie ona szczegółowo regulowała kompetencje organów władzy publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z kierowaniem bezpieczeństwa narodowym, w tym obroną państwa, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i infrastrukturą.

Przy czym Szatkowski podkreślił: "struktura podmiotowa kierowania bezpieczeństwem wymaga działań integracyjnych na wszystkich szczeblach państwa, od poziomu centralnego do samorządowego – według modelu: decydent, organ doradczy, organ sztabowy. Stąd – uwzględniając istniejący porządek konstytucyjny dotyczący kompetencji i uprawnień najwyższych organów władzy państwowej – istnieje konieczność ustawowego uregulowania kwestii kierowania bezpieczeństwem narodowym". 

Czytaj także: Projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji złożony w Sejmie

Doprecyzowaniu mają zostać m.in. zasady kierowania obroną państwa w czasie wojny, w szczególności jednoznaczne określenie zasad współdziałania w tym zakresie Prezydenta RP z Radą Ministrów oraz kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w kontekście jego podległości Prezydentowi RP, kierującemu obroną państwa. Ponadto ma być dokonane ujednolicenie kierowania bezpieczeństwem na wszystkich poziomach administracji publicznej: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Tomasz Szatkowski podkreśla jednak, że proces integracji elementów systemu bezpieczeństwa narodowego i jego doskonalenia jest długofalowy albowiem jego istota wdrażania opiera się przede wszystkim na zmianach przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

 

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Afgan

    I co to zmieni!? Jak to ładnie brzmi "ponadresortowy system zarządzania bezpieczeństwem narodowym"...................a armia jak w republice bananowej.

Reklama