Polityka obronna

Zmiany w Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

Zdjęcie ilustracyjne, fot. European Naval Force Mediterranean - Eunavfor Med Operation Sophia (oficjalne konto misji na Facebook)
Zdjęcie ilustracyjne, fot. European Naval Force Mediterranean - Eunavfor Med Operation Sophia (oficjalne konto misji na Facebook)

W październiku tego roku pojawiła się nowa decyzja Rady UE w sprawie Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony. Chociaż sama struktura działa już od dłuższego czasu, to na kanwie tego faktu można przypomnieć czym się zajmuje i jaką rolę pełni w zakresie wspierania problematyki współpracy państw członkowskich w sferach związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością.

Jest kolejna decyzja Rady UE w sprawie Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO). Należy w jej kontekście zauważyć, że podkreślono możliwość obsadzania niektórych krytycznych stanowisk członkami personelu kontraktowego. Mając przy tym na uwadze, że personel Kolegium to przede wszystkim oddelegowani eksperci krajowi z poszczególnych państw członkowskich.

Przy czym, należy przypomnieć, że sama decyzja o utworzeniu wspomnianej struktury w żadnym wypadku nie jest nowa. Bowiem EKBiO zostało ustanowione w lipcu 2005 r. Kolejne zmiany formalne i organizacyjne pojawiały się przy tym w latach 2008, 2013 oraz 2016. Należy też zauważyć, że chociażby w listopadzie 2008 r. przyjęty został przy tym program wymiany oficerów młodszych, który miał być inspirowany efektami cywilnego projektu Erasmus+. Począwszy od zmian wewnątrzunijnych, wsparcie w działaniach EKBiO zapewnia Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Za wykonywanie zadań przez EKBiO ogólną odpowiedzialność ponosi w strukturach unijnych Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Samo Kolegium, zgodnie z założeniami twórców, ma zapewniać szkolenia i kształcenie w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO), czy też, jak zostało podkreślone również w szerszym kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Jak wskazuje się w tekście decyzji Rady UE Kolegium ma również działać, tak aby rozwijać i propagować wspólne rozumienie WPZiB oraz WPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego oraz aby określać i rozpowszechniać przez swoje działania szkoleniowe i edukacyjne najlepsze praktyki w zakresie różnych zagadnień dotyczących WPZiB oraz WPBiO. We wszystkich działaniach szkoleniowych i edukacyjnych EKBiO mogą uczestniczyć obywatele wszystkich państw członkowskich i państw przystępujących. Instytuty zajmujące się organizacją i prowadzeniem szkoleń zapewniają, aby zasada ta była stosowana bez wyjątku.

Zauważa się przy tym, że w działaniach szkoleniowych i edukacyjnych EKBiO mogą także uczestniczyć obywatele krajów kandydujących do przystąpienia do UE oraz, w stosownych przypadkach, obywatele innych państw trzecich i organizacji, w szczególności w odniesieniu do działań szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących wspólnych działań.

Przed EKBiO postawione zostały następujące cele, określane zgodnie z decyzjami Rady UE:

 • dalsze zwiększanie wspólnej europejskiej kultury bezpieczeństwa i obrony w ramach Unii oraz propagowanie zasad określonych w art. 21 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) poza Unią;
 • wspieranie lepszego rozumienia WPBiO jako jednego z zasadniczych elementów WPZiB;
 • zapewnianie organom Unii personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, będącego w stanie efektywnie pracować nad wszystkimi zagadnieniami z zakresu WPBiO w szerszym kontekście WPZiB;
 • zapewnianie administracjom państw członkowskich personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki, instytucje i procedury unijne w dziedzinie WPBiO;
 • zapewnianie misjom i operacjom w dziedzinie WPBiO personelu o wspólnym rozumieniu zasad funkcjonowania misji i operacji w dziedzinie WPBiO oraz o poczuciu wspólnej tożsamości europejskiej;
 • zapewnianie misjom i operacjom w dziedzinie WPBiO szkolenia i kształcenia stosownego do ich potrzeb w tym zakresie;
 • wspieranie partnerstw UE w dziedzinie WPBiO, w szczególności partnerstw z państwami uczestniczącymi w misjach w dziedzinie WPBiO;
 • wspieranie cywilnego zarządzania kryzysowego, w tym w dziedzinie zapobiegania konfliktom, oraz ustalanie lub ochrona warunków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju;
 • propagowanie europejskiej inicjatywy wymiany oficerów młodszych;
 • propagowanie badań na poziomie studiów doktoranckich w dziedzinach związanych z WPBiO;
 • zapewnianie administracjom państw członkowskich i Unii personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki, instytucje, procedury i najlepsze praktyki unijne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obronności;
 • udzielanie pomocy w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz kontaktów między uczestnikami szkoleń i programów edukacyjnych.

Jeśli chodzi o realizację wspomnianych celów działania, to EKBiO odwołuje się w swojej praktyce do:

 • kursów na poziomie podstawowym i zaawansowanym promujących ogólne rozumienie WPZiB oraz WPBiO;
 • kursów rozwijających cechy przywódcze;
 • kursów bezpośrednio wspierających misje i operacje w dziedzinie WPBiO, w tym w zakresie szkolenia i kształcenia przed rozmieszczeniem misji lub operacji oraz w ramach prowadzonych misji lub operacji;
 • kursów wspierających partnerstwa UE i kraje uczestniczące w misjach i operacjach w dziedzinie WPBiO;
 • przygotowania i prowadzenia modułów wspierających cywilne i wojskowe szkolenie i kształcenie w dziedzinie WPBiO;
 • organizacji kursów, seminariów, programów i konferencji w zakresie WPBiO, przeznaczonych dla wyspecjalizowanych grup odbiorców lub poświęconych określonej tematyce;
 • wspólnych modułów prowadzonych w ramach europejskiej inicjatywy wymiany oficerów młodszych, inspirowanej programem Erasmus (podkreślając przy tym, że chociaż formalnie nie wchodzi to w zakres działań szkoleniowych i edukacyjnych EKBiO, samo Kolegium będzie również wspierać i propagować europejskie semestry oraz wspólne studia magisterskie z wykorzystaniem wspólnych modułów);
 • kursów zwiększających świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa i kursów na poziomie zaawansowanym w tym zakresie, w tym wspierających obecne misje i operacje w dziedzinie WPBiO;
 • kursów i seminariów mających na celu wspieranie badań na poziomie studiów doktoranckich przez wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń.

Działanie EKBiO zorganizowane jest w formie sieci obejmującej cywilne i wojskowe instytuty, kolegia, akademie, szkoły wyższe, instytucje, centra doskonałości i inne podmioty zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa i obrony w UE, wskazane przez państwa członkowskie, a także Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB).

EKBiO na dzień dzisiejszy jest również strukturą, która ma wykorzystywać efekt synergii względem współpracy z innymi istotnymi dla bezpieczeństwa UE agendami. Wskazuje się w pierwszej kolejności na chociażby:

 • Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
 • Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • Europejską Agencją Obrony (EDA),
 • Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej (Satcen)
 • Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

Obecnie kierującym EKBiO jest Dirk Dubois, który zajmuje to stanowisko od 2015 r. Przy czym, w 2017 r. państwa członkowskie UE podjęły decyzję o przedłużeniu jego mandatu do 2022 r. Szefem komitetu sterującego EKBiO, odpowiadającego chociażby za formułowanie zaleceń odnośnie przyszłych działań Kolegium jest za to João Barbedo.

(JR)

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.