Reklama

Geopolityka

MON i MSW o zmianach w obronie cywilnej

Fot. PSP
Fot. PSP

W odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Pudy sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński stwierdził, że: „w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa ocena i analiza projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej opracowanego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Podczas prac nad ww. projektem przeprowadzono konsultacje, w których uczestniczyli przedstawiciele m.in. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.

Według Jarosława Zielińskiego celem wskazanego projektu jest uporządkowanie działań ukierunkowanych na przygotowanie podmiotów ochrony ludności do reagowania w czasie pokoju i wojny. Ma on stanowić uzupełnienie szeregu obowiązujących obecnie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i działania Obrony Cywilnej Kraju.

Ponadto, projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje uregulowania odnoszące się do kwestii związanych z przedsięwzięciami organizacyjno-planistycznymi w zakresie przygotowania administracji publicznej do realizacji zadań dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej w czasie stanu wojennego oraz wojny. Przy czym sekretarz stanu w MSWiA zaznacza, iż "propozycje zawarte w omawianym projekcie nie przewidują tworzenia żadnych nowych struktur organizacyjnych w omawianym obszarze, lecz wskazują już funkcjonujące struktury i organizacje oraz zależności między nimi. Wymieniony projekt zakłada, że podmioty ochrony ludności będą podlegać szczególnym zasadom funkcjonowania w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i zostaną przekształcone w obronę cywilną w przypadku wojny. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej precyzuje również kompetencje podmiotów realizujących zadania ochrony ludności w związku z wystąpieniem zagrożenia".

Czytaj także: Powstanie ponadresortowy system zarządzania bezpieczeństwem narodowym?

Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki uznał sugestie przedstawione przez posła Grzegorza Pudy, dotyczące zapewnienia spójności obrony cywilnej z systemem zarządzania kryzysowego oraz określenia współpracy tych formacji z Siłami Zbrojnymi RP, za zasadne. Uzasadnił to tym, że: "Obrona Cywilna Kraju (OCK) jest formacją ważną w systemie bezpieczeństwa państwa z uwagi na pełnienie przez nią służebnej roli dla ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Właściwie zorganizowana OCK jest również potrzebna Siłom Zbrojnym RP. Doświadczenia z konfliktów zbrojnych wskazują, iż brak tych formacji wymuszał konieczność realizacji zadań związanych z ochroną ludności przez siły wojskowe, ograniczając tym samym ich zdolności do realizacji zadań militarnych".

Jak zauważył Kownacki, bardzo ważnym elementem spajającym OCK z Wojskiem Polskim mogą być formowane oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Albowiem jednym z ich głównych zadań będzie współpraca z władzami administracyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w wsparciu społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych czy w zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Czytaj także: Sejm: Obrona Terytorialna blisko z samorządami w sytuacjach kryzysowych

Warto dodać, że obecnie trwają prace nad powołaniem międzyresortowego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym. W jego ramach MON proponuje powołanie międzyresortowego zespołu ekspertów, który zająłby się kompleksowym przeprowadzeniem reformy OCK, w tym zdefiniowaniem zasad współpracy tej formacji z Siłami Zbrojnymi RP we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.

Bartosz Kownacki zaznaczył także, że: "stosownie do poczynionych uzgodnień pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego WP i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, od marca br. utrzymywana jest ścisła współpraca w zakresie wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych funkcjonowania OCK w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zachowania ich spójności z podstawami prawnymi systemu militarnego państwa, w tym funkcjonowania Sił Zbrojnych RP".

Czytaj także: Macierewicz: Do 2019 roku 53 tys. żołnierzy w Obronie Terytorialnej. Budżet - 3,5 mld zł

Reklama

Komentarze (1)

  1. Rep

    Dzień bez helikoptera dniem straconym. MON ustami Premier i samego MON stwierdził, że nie prowadzą żadnych negocjacji dotyczących zakupu Black Hawków w Mielcu. W tym tych dwóch co to mają być w tym roku i tych 21 co zaraz, nawet tych dla specjalsów.

Reklama