Reklama

Siły zbrojne

Początek roku akademickiego w WAT

Autor. Alicja Szulc

„Dzięki chęci rozwoju i zdobywania wiedzy, ciekawości i chęci dążenia do wyznaczonego przez siebie celu jesteście dziś tutaj, na inauguracji pierwszego i kolejnego roku akademickiego” – powiedział Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak zwracając się do studentów. Podkreślił również, że – „Rozwój i doskonalenia szczególnie potrzebne są w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności państwa.”

Reklama

30 września 2022 r. w Klubie WAT odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystości uczestniczyli władze Uczelni, członkowie Senatu, studenci, doktoranci, pracownicy oraz zaproszeni goście. Nowy rok akademicki w WAT rozpoczęło ponad 9 tysięcy studentów, w tym ponad 6 tysięcy studentów cywilnych i ponad 3 tysiące podchorążych – kandydatów na oficerów. Będą oni uczęszczać na 26 kierunków studiów, w tym 12 kierunków w ramach jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów. Po raz pierwszy w ofercie Akademii znalazły się kierunki anglojęzyczne: dwa na studiach pierwszego stopnia i osiem na studiach drugiego stopnia.

Reklama

Rektor podkreślił rolę kadry naukowo-dydaktycznej w dbaniu o jakość kształcenia. „Większość kierunków studiów prowadzonych w WAT posiada certyfikaty jakości kształcenia, będące konsekwencją pomyślnych ocen procesu nauczania prowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych" – zaznaczył płk prof. Wachulak. Kadrę badawczo-dydaktyczną uczelni stanowi blisko 1000 nauczycieli akademickich, spośród których 80% to profesorowie, doktorzy habilitowani oraz nauczyciele ze stopniem naukowym doktora.

Oprócz działalności dydaktycznej widać też intensywne działania naukowe uczelni. „W siedmiu ewaluowanych w naszej Uczelni dyscyplinach otrzymaliśmy wysokie kategorie A oraz B+, utrzymaliśmy nasze uprawnienia, a także uzyskaliśmy nowe. W minionym roku akademickim realizowaliśmy łącznie ponad 360 projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, z czego ponad 120 stanowią nowe przedsięwzięcia, m.in. projekty Europejskiego Funduszu Obronnego, jak również w ramach inicjatywy MON – Grantu Badawczego 2, z których z 16 tematów badawczych zaproponowanych przez Ministerstwo aż 10 będzie realizowanych w WAT. Tylko w 2021 r. opublikowaliśmy w poszczególnych dyscyplinach naukowych 789 artykułów naukowych, z których 738 ukazało się w wysoko punktowanych czasopismach, co oznacza wzrost o 12 % w stosunku do roku 2020" – wymienił płk prof. Przemysław Wachulak. Efektem działalności naukowej zarówno kadry, jak i doktorantów i studentów są również liczne patenty, wynalazki i technologie, nagradzane i doceniane nie tylko na rodzimym rynku zbrojeniowym.

Reklama

Podczas ostatniego XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach technologie opracowane w WAT zostały wyróżnione trzema nagrodami w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa oraz nagrodą Defender i wyróżnieniem Rady Programowej Defender.

Wojskowa Akademia Techniczna rozwija się także dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i logistyczną uczelni. „W bieżącym roku realizujemy cztery inwestycje na kwotę około 118,7 mln złotych, finansowane w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środków własnych. W związku z planowanym rozwojem Sił Zbrojnych i zwiększeniem liczby kształconych żołnierzy zawodowych oraz dalszym rozwojem naszej Uczelni, Akademia w ramach Planu Inwestycji Budowlanych MON realizować będzie 16 nowych inwestycji o łącznej wartości około 1,2 mld zł, w tym między innymi akademiki, stołówkę, budynki dydaktyczne, laboratoryjne i sportowe oraz infrastrukturę towarzyszącą" – wyjaśnił płk prof. Przemysław Wachulak. Dodał, że rozwój i optymalne warunki nauki i służby dla żołnierzy to misja i strategia działania Akademii, która jest zbieżna z założeniami Ustawy o obronie Ojczyzny.

Obecny na uroczystości I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni dr Piotr Błazeusz, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, zwracając się do zgromadzonych studentów zachęcał ich do nieustannego rozwoju i zdobywania wiedzy w czasach dynamicznego rozwoju technologicznego. „Wszyscy wiemy, że zmienia się charakter wyzwań, zagrożeń, ale też i wojny. To Wy jesteście przyszłością zarówno Sił Zbrojnych, jak i Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym, abyście podczas Waszej nauki tutaj i dalszego kształcenia oraz zdobywania umiejętności mieli otwarte głowy. Pamiętajcie o innowacji. Nowoczesne technologie zmieniają współczesne pole walki. (...) Waszym zadaniem jest zdobywanie jak największych zasobów wiedzy, nieobawianie się nowego, łamanie schematów, dążenie do wdrażania nowoczesnych rozwiązań, aby nasze Siły Zbrojne i państwo miały przewagę nad naszymi potencjalnymi przeciwnikami" – mówił gen. Błazeusz.

Podczas uroczystości studenci i doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie. Rektor-Komendant WAT wręczył symboliczne indeksy doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT i 11 studentom wyróżnionym za najlepsze wyniki, które uzyskali w procesie rekrutacji. Uroczysta inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów ośmiu nowo mianowanym doktorom habilitowanym. Ślubowanie złożyło 31 żołnierzy i pracowników Akademii, którzy w minionym roku akademickim uzyskali stopień doktora. Podczas uroczystości wręczono także dyplomy sześciu autorom najlepszych prac magisterskich.

Reklama

Komentarze (2)

  1. wert

    jeszcze w 2015 gdy tak "dbające" o WP były "żondy" tych własciwych i lepszych, studentów I roku było 500. Dziś ta trzoda twierdzi że gdy wrócą to będą lepsi. A lemingi to łykają jak pelikany

  2. kowalsky

    Przy tylu naukowcach z WAT-u aż dziw bierze że 4/5 zaawansowanej techniki wojskowej kupujemy za granicą.

Reklama