Reklama

Siły zbrojne

MON z pełnomocnikiem ds. Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej

Fot. HSW
Fot. HSW

Minister Mariusz Błaszczak wydał decyzję nr 176/MON w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej. Jakie zmiany w obszarze programów Wisła i Narew wprowadzone zostaną w związku z nowymi przepisami od 1 stycznia 2022 roku? Kto będzie pełnił obowiązki pełnomocnika i jakie zadania zostaną powierzone tej osobie?

Decyzja w sprawie powołania pełnomocnika odpowiedzialnego m.in. za realizację programów Wisła i Narew została opublikowana 15 grudnia w  Dzienniku Urzędowym MON . Zgodnie z zapisami decyzji funkcja pełnomocnika zostanie powierzona osobie zajmującej stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia właściwego do spraw zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciw rakietowej, a nadzór nad jego działalnością sprawował będzie osobiście szef resortu obrony narodowej.

Zadania pełnomocnika zgodnie z zapisami decyzji obejmują:

 1. koordynację procesów pozyskania systemów WISŁA i NAREW, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz, w przypadku udzielenia stosownych upoważnień, zawieranie umów;
 2. nadzór nad realizacją umów zawartych w wyniku postępowań, o których mowa w pkt 1, w tym weryfikacja i uzgadnianie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanych umów;
 3. zarządzanie technicznymi aspektami systemów WISŁA i NAREW, w tym koordynacja integracji systemu z otoczeniem sprzętowym;
 4. ustalanie należności Skarbu Państwa, wynikających z realizowanych i nadzorowanych umów, o których mowa w pkt 2;
 5. nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania wdrożenia systemów WISŁA i NAREW, w tym w szczególności dotyczących infrastruktury, struktury organizacyjno-etatowej, eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz realizacji kształcenia i szkoleń specjalistycznych;
 6. koordynację integracji systemów WISŁA i NAREW z innymi zestawami rakietowymi oraz polskimi rozwiązaniami technicznymi;
 7. udział w realizacji projektów realizowanych poza resortem obrony narodowej, w tym w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, związanych z pozyskaniem i wdrożeniem systemów WISŁA i NAREW;
 8. przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych właściwych w obszarze pozyskania i wdrożenia systemów WISŁA i NAREW;
 9. przygotowywanie propozycji, wniosków, opracowań, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, zapytania dziennikarskie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, w obszarze pozyskania i wdrożenia systemów WISŁA i NAREW;
 10. przygotowanie informacji i materiałów dla podmiotów nadzorujących, kontrolujących i monitorujących w obszarze pozyskania i wdrożenia systemów WISŁA i NAREW;
 11. zlecanie zadań Oficerom Łącznikowym wyznaczonym w celu wdrożenia systemów WISŁA i NAREW oraz nadzór nad ich realizacją;
 12. przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej meldunków z realizowanych przedsięwzięć i zadań;
 13. inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „komórkami i jednostkami organizacyjnymi", w obszarze przedsięwzięć związanych z pozyskaniem i wdrożeniem systemów WISŁA i NAREW;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej w obszarze pozyskania i wdrożenia systemów WISŁA i NAREW.

Uprawnienia pełnomocnika obejmują:

 1. przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej propozycji koordynatorów projektów oraz inicjowania nowych projektów, zgodnie z przepisami właściwymi w zakresie planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej; 
 2. reprezentowanie resortu obrony narodowej w zakresie dotyczącym systemów WISŁA i NAREW; 
 3. prowadzenie korespondencji; 
 4. zwracanie się o wykonanie analiz, ekspertyz, opinii do komórek i jednostek organizacyjnych oraz zlecanie ich wykonania podmiotom spoza resortu obrony narodowej; 
 5. zgłaszanie i opiniowania kandydatur na stanowiska w etatowej wewnętrznej komórce organizacyjnej Agencji Uzbrojenia właściwej w zakresie realizacji programu zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, zwanej dalej „komórką". 

W decyzji wskazano, że obsługę merytoryczną pionu pełnomocnika zapewniała będzie komórka organizacyjna funkcjonująca w ramach Agencji Uzbrojenia, a zakresy obowiązków opracowane przez pełnomocnika zatwierdza Szef tej Agencji. Korespondencja pełnomocnika do szefa resortu obrony narodowej realizowana będzie poprzez Szefa Agencji Uzbrojenia. 

Decyzja wchodzi w życie z 1 stycznia 2022 roku, jednocześnie traci moc decyzja nr 157/MON z 6 września 2017 roku, na podstawie, której ustanowiono Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA. Na podstawie wcześniejszej decyzji funkcję pełnomocnika ds. pozyskania systemu Wisła pełni aktualnie płk Michał Marciniak oficer od lat związany z Inspektoratem Uzbrojenia. Na razie nie podano oficjalnie, kto będzie pełnomocnikiem w ramach Agencji Uzbrojenia.

Reklama

Komentarze (2)

 1. Monkey

  Nowe rozdanie? Przecież, co by nie mówić, pan płk Marciniak na pewno już zjadł zęby na tym przedsięwzięciu.

 2. Z prawej flanki

  Czyli po prostu rozciągają wpływ tego lobbysty- Marciniaka z Wisły, również na Narew?

Reklama