Reklama

Geopolityka

Konferencja „Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”

W Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się konferencja „Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”, zorganizowana w kontekście obserwowanego ostatnio napływu imigrantów do UE, o niespotykanej wcześniej dynamice i skali. W trakcie spotkania będzie dyskutowana między innymi koncepcja Unijnej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Defence24.pl.

W związku z zaistniałą sytuacją środowiska eksperckie, mundurowe i cywilne, zajmujące się problematyką bezpieczeństwa i obronności, chcąc znaleźć drogę rozwiązania tego problemu organizują cykl międzynarodowych debat w formie konferencji poświęconych problematyce bezpieczeństwa granic Europy w XXI wieku. Patronat medialny nad pierwszą edycją konferencji naukowej, poświęconej ochronie granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych, objął serwis Defence24.pl.

Celem głównym konferencji, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Klubie WAT na ul. Kaliskiego 25A w Warszawie, będzie dokonanie analizy, oceny i deskrypcji procesów migracyjnych oraz wypracowanie naukowych i eksperckich rekomendacji, dotyczących praktycznych rozwiązań ochrony granic Unii Europejskiej w kontekście aktualnych zagrożeń.

Do realizacji celu głównego konferencji, planuje się powołanie Zespołu Naukowo-Eksperckiego, zaprojektowanie zamierzeń proceduralnych oraz pozyskanie funduszy na przygotowanie rekomendacji.

Wnioski z debaty zostaną opracowane w postaci Raportu Naukowo-Eksperckiego zawierającego omówienie współczesnego wymiaru ochrony granic Unii Europejskiej, koncepcji Unijnej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz innowacyjnych rozwiązań i technologii ochrony granic. Ponadto organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii zawierającej artykuły naukowe uczestników wydarzenia oraz osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Do głównych zadań badawczych, analizowanych podczas konferencji, należeć będą:

1. Ocena sytuacji w strefie Schengen w aspekcie uwarunkowań bezpieczeństwa państw UE przed zagrożeniami asymetrycznymi.
2. Określenie rodzajów i skali zagrożeń granic UE z wyeksponowaniem problemów imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu oraz regionów (odcinków granic) szczególnie wrażliwych na ich oddziaływanie.
3. Ocena aktualnego stanu ochrony granic UE.
4. Określenie potrzeb i potencjalnych kierunków działania państw członkowskich UE oraz organów decyzyjnych Unii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE i rozwoju współpracy w tym obszarze.
5. Rozważenie uwarunkowań politycznych i prawnych utworzenia Unijnej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zasad i mechanizmów jej funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności państw członkowskich.
6. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań oraz technologii ochrony granic w XXI wieku.
7. Wypracowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych zorientowanych na optymalizację bezpieczeństwa granic Europy w XXI wieku.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele kierownictwa i kadry instytucji europejskich, ministerstw narodowych, urzędów centralnych, instytucji wojskowych i pozamilitarnych, służb policyjnych i specjalnych, straży granicznych i inspekcji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ambasad i instytucji państw członkowskich UE oraz prywatnych przedsiębiorstw i społecznych organizacji działających w obszarze ochrony.

Regulamin konferencji dostępny jest poniżej:

Reklama

Komentarze

    Reklama