Reklama

Polityka obronna

Projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) gotowy

Boeing 787-800 Dreamliner w barwach PLL LOT, Fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl
Boeing 787-800 Dreamliner w barwach PLL LOT, Fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl

MSWiA przedstawiło projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Trafił on do uzgodnień międzyresortowych. Projekt jest ściśle związany z potrzebą wdrożenia założeń, kontrowersyjnej i wzbudzającej emocje, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania. Tym samym w państwach unijnych, w tym również w Polsce, mają powstać olbrzymie bazy danych o pasażerach, pozwalające, w założeniu pomysłodawców, na skuteczniejsze zabezpieczenie cywilnego transportu lotniczego.

Przedstawiony projekt ustawy ma ostatecznie określić zasady i warunki przekazywania przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu ich pasażerów. Wszystko na potrzeby przetwarzania danych, mogących zapobiegać lub zwalczać przestępstwa m.in. o charakterze terrorystycznym. Dane PNR są w tym przypadku definiowane, jako te, które dotyczą przelotu pasażera i obejmują całe spektrum informacji od imienia i nazwiska, przez usadzenie na pokładzie, aż po chociażby informacje o programach lojalnościowych. 

Za działania, w ramach gromadzonych danych PNR, ma odpowiadać Krajowa Jednostka ds. Informacji o Pasażerach (JIP). Zaś, za jej praktyczne stworzenie będzie odpowiadał Komendant Główny Straży Granicznej. JIP ma, tak jak zostało wspomniane, gromadzić i przechowywać dane PNR, ale także udostępniać je właściwym organom lub wymieniać w ramach współpracy międzynarodowej. Przekazywanie danych PNR do JIP ma być nadzorowane przez Straż Graniczną oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Generalnie dane PNR mają być przechowywane przez pięć lat od dnia ich zgromadzenia, a następnie w sposób trwały usuwane.

Właściwymi organami państwa, które będą mogły wnioskować o dostęp do danych PNR mają być: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, SKW, SWW, ABW, AW, CBA, KAS i Prokurator Krajowy. Dane mogą być również przekazywane Europolowi oraz po wypełnieniu ustawowych wymogów państwom trzecim.  

Kluczowym narzędziem ma być Krajowy System Informatyczny (KSI PNR), składający się z zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, procedur przetwarzania informacji, baz danych oraz oprogramowania zastosowanego w celu przetwarzania danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez wspomnianą Krajową Jednostkę ds. Informacji o Pasażerach. Przewoźnicy uchylający się od obowiązkowego przekazywania danych lub przesyłający informacje niepełne lub błędne mają być karani administracyjnymi karami pieniężnymi.

Zakłada się, że maksymalny limit wydatków MSWiA związanych z JIP oraz KSI PNR wyniesie 124 miliony złotych i rozłożony jest na 10 lat (2017-2027). Największe sumy mają być przeznaczane w roku 2018 r. oraz 2023 r. Implementacja tego rodzaju rozwiązań może wzbudzać obawy co do gromadzenia jeszcze większej ilości danych o obywatelach państw członkowskich na potrzeby aktywności służb. Jednocześnie zwraca się uwagę na szerokie grono potencjalnych odbiorców tak uzyskanych i przetwarzanych danych o pasażerach.

Reklama

Komentarze

    Reklama