Reklama

Polityka obronna

Posiedzenie na temat zmian konstytucji w zakresie obronności odroczone

Rozpoznawczy BRDM-2 w ładowni okrętu transportowo-minowego projektu 767 (typu Lublin).
Rozpoznawczy BRDM-2 w ładowni okrętu transportowo-minowego projektu 767 (typu Lublin).
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

We wtorek wieczorem posiedzenie połączonych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Obrony Narodowej, rozpatrujących poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w zakresie obronności, zostało odroczone.

Reklama

Wniosek o odroczenie posiedzenia zgłosiła posłanka Anna Maria Siarkowska. Uzasadnieniem jej wniosku był późno wieczorny termin debaty na temat sprawy najwyższej wagi jaką jest zmiana Konstytucji RP oraz tylko jedna opinia ekspercka dołączona do poselskiego wniosku. Posłanka zaproponowała, aby do czasu wznowienia dyskusji na ten temat, zostało dostarczonych więcej podobnych opinii.

Reklama

Poselski wniosek w sprawie zmiany Konstytucji wpłynął 7 kwietnia 2022 roku i 16 maja został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono 26 maja i zakończyło skierowaniem wniosku do obu wspomnianych komisji sejmowych. Wniosek opozycji o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu nie uzyskał wtedy większości głosów.

Projekt ustawy ma na celu wniesienie do Konstytucji RP dwóch zmian.

Reklama

Obecnie Konstytucja stanowi o tym, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 60 % wartości rocznego produktu krajowego brutto. Posłowie zmieniając art. 216 ust. 5 chcą aby przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wliczać pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych RP.

Druga proponowana zmiana ma polegać na dodaniu w Konstytucji nowego Rozdziału XIa zatytułowanego Zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Rozdział będzie składał się tylko z jednego nowego art. 234a. Na jego mocy w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub napaści na terytorium innego państwa, która powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP – majątek osób fizyczny osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Polski, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania. Będzie to możliwe w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią. W szczególności może to nastąpić ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi państwa dokonującego napaści. Majątek przejęty przez Skarb Państwa miałby być przeznaczony na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama