Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

ORP „Błyskawica” do remontu

Okręt-muzeum ORP „Błyskawica” – zdjęcie wykonane 28 listopada 2019 roku. Fot. M.Dura
Okręt-muzeum ORP „Błyskawica” – zdjęcie wykonane 28 listopada 2019 roku. Fot. M.Dura

Komenda Portu Wojennego Gdynia zakończyła postępowanie wyłaniające wykonawcę naprawy dokowej niszczyciela ORP „Błyskawica”, którym została PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Prace planowane do wykonania mają przygotować okręt-muzeum do kolejnego sezonu wystawienniczego.

Remont dokowy niszczyciela ORP „Błyskawica” jest realizowany przez Marynarkę Wojenną cyklicznie – najczęściej w sezonie zimowym. Jego zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie stanu technicznego kadłuba i dokonanie jego konserwacji przed każdym sezonem wystawienniczym.

W tegorocznym postępowaniu na wykonanie takich prac zgłosiły się trzy podmioty i 21 stycznia 2-021 roku ostatecznie wybrana została PGZ Stocznia Wojenna. Za zrealizowanie naprawy dokowej spółka ta ma otrzymać 7,125 miliona złotych. Odrzucono natomiast dwie oferty złożone: przez Stocznię Remontowa NAUTA S.A w restrukturyzacji z Gdyni oraz Gdańską Stocznię Remontową im. J. Piłsudskiego S.A.

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składał się z dwóch etapów. Najpierw opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, w odpowiedzi na które zainteresowani wykonawcy mieli do 13 października 2020 r. mieli złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W oparciu o te wnioski nastąpiła weryfikacja spełniania przez wnioskodawców warunków postawionych w ogłoszeniu i to do nich zostało wysłane zaproszenie do składania ofert z terminem wskazanym na 22 grudnia 2020 roku. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 4 stycznia 2021 roku o czym poinformowano oficjalnie 1 lutego 2021 roku.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie został ogłoszony publicznie, ale przekazano go jedynie Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, co ma wynikać z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała jednak portal Defence24.pl. że „przedmiotem zamówienia jest naprawa dokowa okrętu, która obejmuje naprawę urządzeń, systemów i podzespołów w tym, między innymi:

  • zbiorniki i zawory okrętowe;
  • rurociągi systemów wody słodkiej i centralnego ogrzewania;
  • system ochrony katodowej CATHELCO;
  • maszty i odciągi;
  • pokłady okrętowe;
  • system relingowy okrętu;
  • włazy skylight.

W rzeczywistości pełny i szczegółowy zakres prac nie jest znany nawet Zamawiającemu, ponieważ jest to po prostu niemożliwe, przy tak starym okręcie. I to prawdopodobnie dlatego, Komenda Portu Wojennego Gdynia w pewien sposób zabezpieczyła się wprowadzając niestandardowy sposób określania „kryteriów udzielenia zamówienia”. W kryteriach tych, poza takimi stałymi warunkami jak: cena (z wagą 80) i okres gwarancji (z wagą 10), zawarto jeszcze: „ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac” (z wagą 10).

Termin realizacji zamówienia został ustalony na 90 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia niszczyciela do naprawy (tj. od momentu podpisania protokołu przyjęcia okrętu do naprawy).

Reklama

Komentarze

    Reklama