Reklama

Legislacja

Zmiany w płatnościach dla żołnierzy niezawodowych

Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl
Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl

30 października do uzgodnień między resortowych trafił projekt rozporządzenia, które wprowadzi szereg zmian w płatnościach uposażeń i innych należności przysługujących żołnierzom niezawodowym. Jakie zmiany przewidziano w projekcie i w jaki sposób wpłyną one na żołnierskie portfele?

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych został opublikowany w serwisie legislacja.gov.pl. Poza projektem zamieszczono także uzasadnienie, w którym resort obrony narodowej przybliża czym kierował się proponując zmiany w obowiązujących przepisach.


Dłuższy termin na wypłatę uposażenia

Propozycja resortu zakłada wprowadzenie nowego terminu wypłaty uposażenia dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących rotacyjnie terytorialną służbę wojskową. Aktualnie uposażenie zasadnicze wypłacane jest za dany miesiąc w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia ćwiczeń wojskowych lub rotacyjnego pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W uzasadnieniu resort wskazuje, że ocenia ten termin jako zbyt krótki i nie pozwalający na obsługę kadrowo-finansową przez jednostki WOT (opracowanie wykazów żołnierzy uprawnionych do uposażania) oraz WOG-i (realizacja wypłat). W konsekwencji dochodzi sporadycznie do sytuacji, w których wypłata uposażenia następuję z opóźnieniem, co może rodzić po stronie żołnierza roszczenie o wypłatę odsetek ustawowych. Resort postanowił więc wydłużyć termin płatności tych uposażeń do 10 dni powołując się tu na doświadczenia w zakresie wypłat uposażeń żołnierzy zawodowych. Wydłużenie terminów wypłaty pozytywnie odbiorą z pewnością pracownicy instytucji wojskowych odpowiedzialnych za wypłaty tych środków. Warto jednak pamiętać, że warunki finansowe żołnierzy zawodowych, niezawodowych i pełniących służbę w trybie rotacyjnym nie są takie same. Dlatego zmiana ta może budzić wątpliwości.

Nowy tryb wypłaty uposażań dla ćwiczących powyżej 30 dni

Dodatkowo urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej zaproponowali wprowadzenie dodatkowego 10-dniowego terminu wypłaty uposażenia dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową ponad 30 dni, po każdym miesiącu jej odbywania. Aktualnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami, żołnierze ci otrzymują uposażenie dopiero po zakończeniu pełnienia służby wojskowej, co przekłada się negatywnie na sytuację materialną żołnierzy i budżety rodzinne. Mając to na uwadze przygotowano zmianę, która pozwoli na comiesięczne wypłaty tych należności. Ponadto zarekomendowano także wprowadzenie osobnego terminu wypłaty dodatku przysługującego za gotowość bojową, przysługującego żołnierzom pełniącym rotacyjnie terytorialną służbę wojskową. W obecnym stanie prawnym dodatek ten wypłaca się wraz z uposażeniem za dany miesiąc. Jednak w związku z zawieszeniem ćwiczeń wynikającym z przejścia WOT w tryb działań kryzysowych (COVID-19) wypłata dodatków nie jest możliwa we wskazanym terminie. Proponowane zmiany zakładają, że w tego typu sytuacjach wypłata dodatków następowała będzie w terminie do 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek za gotowość bojową.

Zmiana wysokości kosztów pogrzebu

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie uzależnia maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza organizowanego na koszt wojska od kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu śmierci żołnierza. Wysokość tego świadczenia rośnie więc wraz z podwyżkami stawek uposażenia zasadniczego. Jak czytamy w uzasadnieniu skutkuje to wzrostem wydatków z budżetu MON. Urzędnicy resortu w uzasadnieniu zmian wskazują, że wysokość zasiłku pogrzebowego ustalona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest stała i wynosi 4 000 zł. Resort w przedstawionym projekcie zdecydował się na określenie stałej kwoty kosztów organizacji pogrzebu żołnierza ustalając jej wysokość na dotychczasowym poziomie, czyli 20 550 zł. Ministerstwo zaznacza, że obecna kwota zwrotu kosztów pochówku nadal będzie umożliwiają pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza stosownie do przyjętych w Polsce zwyczajów.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama