Przemysł Zbrojeniowy

System Zarządzania Walką BMS HEKTOR

 • Photo: www.34drop.wp.mil.pl/
 • Photo: chor. Sebasitan Kinasiewicz/Combat Camera DOSZ
 • Fot: army.cz
 • Photo: mil.gov.ua
 • System Wisła ma w Wojsku Polskim zastąpić m.in. zmodernizowane zestawy Newa. Fot. 1brop.wp.mil.pl

System Zarządzania Walką SZW BMS Hektor firmy KenBIT jest przeznaczony do stosowania od pojedynczego żołnierza do szczebla batalionu, a po zastosowaniu odpowiednich środków transmisyjnych do wyższych szczebli dowodzenia. 

BMS Hektor obejmuje:

 • oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką klasy BMS, w wersjach na terminale pokładowe oraz osobiste terminale komputerowe/PDA pojedynczego żołnierza,
 • infrastrukturę   teleinformatyczną - zestaw pokładowych urządzeń teleinformatycznych zapewniających działanie systemu na pojazdach (np. KTO ROSOMAK ).

Idea Systemu Zarządzania Walką. Ilustracja: KenBIT

Oprogramowanie i urządzenia systemu BMS Hektor zapewniają współpracę z urządzeniami nawigacji pokładowej oraz wieloma środkami transmisyjnymi, takimi jak:

 • szerokopasmowe radiostacje pokładowe IP oraz radiostacje osobiste IP,
 • wąskopasmowe radiostacje pokładowe KF i UKF oraz taktyczne terminale satelitarne.

Infrastruktura teleinformatyczna SZW BMS Hektor posiada możliwość instalacji na pojazdach m.in. na Kołowym Transporterze Opancerzonym ROSOMAK. System Zarządzania Walką BMS Hektor firmy KenBIT współpracuje z elementami polowego systemu teleinformatycznego eksploatowanymi w SZ RP: Cyfrowym Systemem Łączności Radioliniowo-Przewodowej ZT STORCZYK 2000, ZWT KTSAwp3 JAŚMIN, PPTS (Przenośno-Przewoźny Terminal Satelitarny) FIKUS. System odbiera sygnały z sensorów alarmowych i czujników pokładowych stanowiących wyposażenie pojazdów np. KTO ROSOMAK. Ponadto, BMS Hektor pozwala na zaawansowaną interoperacyjność z innymi jednostkami NATO w ramach wymiany informacji.

Oprogramowanie Systemu Informatycznego Zarządzania Walką BMS HEKTOR

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką BMS HEKTOR posiada możliwość instalacji na komputerach klasy PC, serwerach oraz osobistych terminalach komputerowych klasy PDA. Zawiera dwa zasadnicze moduły:

 • moduł (oprogramowanie) BMS (ang. Battlefield Management System) - systemu zarządzania polem walki,
 • moduł (oprogramowanie) BFT (ang. Blue Force Tracking) - bojowego systemu satelitarnego identyfikacji i informacji. Umożliwia monitoring położenia wojsk własnych.

System wykorzystuje technologie nowatorskie w zastosowaniach wojskowych (rynek Polski). Oparty jest o język programowania nowej generacji Java oraz wiele nowoczesnych komponentów jak: Serwer aplikacyjny JBoss, technologia EJB, Framework Hibernate, JAAS, Oracle.

Moduł oprogramowania BMS HEKTOR

Aplikacja oprogramowania BMS HEKTOR posiada interfejs użytkownika w języku polskim/angielskim. Istnieje możliwość obsługi oprogramowania BMS z użyciem interfejsu dotykowego zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych.

Widok aplikacji BMS. Ilustracja: KenBIT
 

Modułowa budowa aplikacji pozwala na stworzenie wyspecjalizowanego stanowiska pracy o różnym zakresie odpowiedzialności oraz dodawanie nowych funkcjonalności, zaspokajając rosnące potrzeby w miarę pojawiania się nowych standardów wymiany informacji. System może pracować w trybie samodzielnym i rozproszonym – co znacząco zwiększa wydajność systemu przez uruchamianie poszczególnych usług/modułów systemu (MIP, serwer map, itd.) na oddzielnych komputerach obiektu.

Oprogramowanie BMS posiada zaimplementowane najnowsze mechanizmy NFFI oraz unormowania programu MIP, w tym mechanizm MIP DEM Baseline 3.0, 3.1. Umożliwia tworzenie hierarchicznej struktury informacyjnej z zastosowaniem usług katalogowych zgodnych z LDAP, obejmującej ugrupowanie bojowe i zasoby sieci - zdefiniowaną w usłudze Battlefield Directory - zgodną z porozumieniem STANAG 4644 oraz ACP 133(D). Funkcje realizowane przez oprogramowanie BMS zapewniają wsparcie działań pododdziałów na szczeblu taktycznym (np. batalionu), rejestrowanie danych związanych z prowadzonymi działaniami bojowymi oraz zapis rozmów prowadzonych we wszystkich relacjach łączności zewnętrznej i wewnętrznej.

Architektura oprogramowania BMS HEKTOR

Oprogramowanie SZW BMS HEKTOR posiada architekturę klient-serwer. Składa się z tzw. jądra aplikacji (core) oraz modułów. Pozwalają one na rozbudowę i dostosowanie funkcji programu do wymagań stanowiska pracy, na którym ma być użytkowany.

Przykład symbolicznego przedstawienia architektury oprogramowania BMS HEKTOR. Ilustracja: KenBIT

SILNIK APLIKACJI – zapewnia integrację dołączanych modułów, odpowiada za konfigurację ogólną systemu oraz autoryzację użytkowników.

MODUŁ ADat-P3 – (ang. Allied Data Publication No 3) obsługuje wiadomości przekazywane przy użyciu sformalizowanego języka dowodzenia. Automatyzuje wymianę między innymi raportów o sytuacji wojsk własnych oraz przeciwnika, komunikaty OWNSITREP, ENSITREP. Wezwanie wsparcia ogniowego – komunikat CFF.

MODUŁ CANBUS – zbiera informacje z urządzeń oraz sensorów wozu, takie jak: GPS, busola, czujniki silnika, czujniki promieniowania laserowego, itp.

MODUŁ GW HMP – (ang. Hektor Messaging Protocol) protokół do wymiany informacji w  sieciach o małych przepustowościach. Realizuje wymianę informacji wykorzystując mechanizm RRM (ang. Radio Replication Mechanizm) dla interfejsu radiowego. W połączeniu z konwerterem TIC (ang. Tactical Information Converter) umożliwia wymianę informacji z modelu JC3IEDEM na poziomie taktycznym wykorzystując łączność radiową.

MODUŁ GW MIP DEM 3.0 – (ang. Gateway Multilateral Interoperability Programme) zapewnienia interoperacyjność z systemami tej samej klasy poprzez protokół DEM (ang. Data Exchange Mechanism) w wersji 3.0.

MODUŁ GW MIP DEM 3.1 –(ang. Gateway Multilateral Interoperability Programme) zapewnienia interoperacyjność z systemami tej samej klasy poprzez protokół DEM (ang. Data Exchange Mechanism) w wersji 3.1.

MODUŁ GW MIP ADEM 1.0.6 –(ang. Gateway Multilateral Interoperability Programme) zapewnienia interoperacyjność z systemami tej samej klasy poprzez protokół ADEM (ang. Alternate Data Exchange Mechanism) w wersji 1.0.6.

MODUŁ HCHAT –  zapewnia wymianę wiadomości tekstowych wykorzystując protokół XMPP.

MODUŁ LDAP – służy do przechowywania hierarchicznej struktury informacyjnej obejmującej:  ugrupowanie bojowe, zasoby sieci oraz dane do autoryzacji użytkowników

MODUŁ MIP 3.0 – interfejs użytkownikaze zobrazowaniem sytuacji taktycznej przechowywanej w bazie danych JC3IEDM (ang. Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model) w wersji 3.0.

MODUŁ MIP 3.1 – interfejs użytkownikaze zobrazowaniem sytuacji taktycznej przechowywanej w bazie danych JC3IEDM (ang. Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model) w wersji 3.1.

MODUŁ NFFI – ang. NATO Friendly Force Identification, służy do przekazywania informacji o położeniu wojsk własnych i zaprzyjaźnionych. Zapewnienia interoperacyjność z systemami tej samej klasy poprzez wymianę informacji poprzez protokoły: IP1, IP2, SIP3.

MODUŁ NVG – obsługuje format danych standardu NVG (ang. NATO Vector Graphics). W ramach systemu wykorzystywany jest do wymiany informacji o sytuacji taktycznej pola walki oraz tworzenie POSO (Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej).

MODUŁ PODKŁADY MAP – zapewnia wyświetlanie zadanych map i obsługiwanie źródeł danych: pliki CADRG, pliki DTED, pliki SHP, pliki S57, pliki GeoTIFF, serwer WMS, serwer WFS.

MODUŁ ZNAKI TAKTYCZNE – zapewnia wizualizację znaków taktycznych na mapach cyfrowych (punktowych oraz obszarowych). Wtyczka wspiera standard APP-6A rozszerzone o znaki MIP

Moduł SOL - wyświetla informacje dostarczane przez system SOL (System sygnalizacji o opromieniowaniu laserowym)

Moduł OBRA - pozwala na wyświetlenie stanu systemu OBRA: wyświetlenie stanu poszczególnych głowic systemu,  informacja o kierunku opromieniowania.

Widok menu aplikacji BMS. Ilustracja: KenBIT

Moduł oprogramowania BFT

Moduł oprogramowania BFT (ang. Blue Force Tracking) jest przeznaczony do współpracy z bojowym systemem identyfikacji i informacji. Umożliwia monitoring położenia wojsk własnych. Jest wykonany w sposób umożliwiający jego instalację niezależnie od pełnej funkcjonalności oprogramowania SZW HEKTOR i jest realizowane w dwóch w wersjach na terminale pokładowe oraz osobiste terminale komputerowe.

Interoperacyjność z innymi systemami

Oprogramowanie BMS zapewnia funkcjonowanie z wykorzystaniem wszystkich obowiązujących w NATO standardów i protokołów komunikacyjnych. Umożliwia zasilanie informacyjne na potrzeby tworzenia połączonego obrazu sytuacji operacyjnej (COP/JCOP) przy użyciu protokołu JIPS (ang. JCOP Information Product Service), mapowania danych wg standardu zapisu danych w formacie NVG (ang. NATO Vector Graphics) oraz udostępnienia danych w formacie NVG JPS. BMS HEKTOR zapewnia zobrazowanie sytuacji taktycznej, tras przemieszczania, aktualnego położenia wojsk własnych oraz obiektów taktycznych znajdujących się w rejonie działań za pomocą znaków według wojskowego standardu APP-6(A) oraz APP-6(B) na podkładzie map cyfrowych (wektorowych i rastrowych). Posiada zaimplementowany STANAG 5500 - ADatP-3 Baseline 11 - 14 w tym automatyczne generowanie, przesyłanie, przetwarzanie następujących komunikatów: OWNSITEREP, ENSITREP, FM.CFF, INTREP  oraz komunikatów o skażeniach: CBRN4, CBRN3 i CBRN5.  System między innymi wspiera działania:

 • wezwanie nieuzbrojonego lub uzbrojonego transportu medycznego - komunikaty MEDEVAC oraz CASEVAC,
 • wyznaczanie stref Fresnela wykorzystując profil terenu DTED,
 • wyliczenie wschodów/zachodów słońca/księżyca dla wskazanego punktu na ziemi.
 • prowadzenia elektronicznego dziennika działań bojowych.

Infrastruktura teleinformatyczna SZW BMS HEKTOR 

Obiekty SZW BMS HEKTOR

Poza specjalistycznym oprogramowaniem SZW BMS HEKTOR obejmuje zestaw urządzeń teleinformatycznych, dedykowanych dla transporterów opancerzonych (np. KTO Rosomak), zapewniający realizację wymaganej łączności i funkcji dowodzenia. Wyposażone w odpowiedni sprzęt transportery tworzą tzw. obiekty systemu SZW BMS HEKTOR. W zależności od szczebla i realizowanych zadań występować mogą różne ich wersje, przeznaczone dla  szczebla drużyny, plutonu, batalionu, kompanii itd.  Obiekt, w zależności od wersji, posiada stanowiska pracy dla dowódców batalionu, kompanii, plutonu, drużyny oraz szefa sztabu i osób funkcyjnych sztabu.

Zamontowane środki łączności i informatyki, zapewniają bezpośrednią komunikację i transmisję danych zabezpieczoną kryptograficznie w ramach międzyszczeblowych relacji systemu dowodzenia, jak również podłączenie do polowego systemu teleinformatycznego. Każdy obiekt systemu SZW HEKTOR (w zależności od szczebla zastosowania) zapewnia możliwość pracy w bezprzewodowych sieciach IP o małej i dużej przepływności zbudowanych z wykorzystaniem taktycznych radiostacji wąskopasmowych, szerokopasmowych oraz taktycznych terminali satelitarnych. 

Przykładowy zestaw wyposażenia pojazdu. Ilustracja: KenBIT

Urządzenia stanowiące elementy systemu spełniają wymagania norm NO-06-A101 i NO-06-A103 dla grup N.11-O-II-A7,a urządzenia wynośne systemu wymagania dla grupy N.14-O-II-A.

Obiekty systemu SZW HEKTOR, umożliwiają pracę zarówno na postoju jak i w ruchu. Stanowiska pracy dla dowódcy/zastępcy dowódcy (batalionu, kompanii), dowódcy (plutonu, drużyny), szefa sztabu i osób funkcyjnych sztabu oraz dowódcy załogi, umożliwiają wymianę informacji wewnątrz wozu oraz z przełożonym, podwładnymi i pododdziałami współdziałającymi. Obiekty SZW HEKTOR zapewniają możliwość pracy na zewnątrz pojazdu dowódcom i osobom funkcyjnym z wykorzystaniem wynośnych stanowisk pracy. Zastosowany w każdym obiekcie systemu SZW HEKTOR cyfrowy system łączności wewnętrznej umożliwia:

 • realizację połączeń głosowych, transmisję danych oraz łączność głosową VoIP wewnątrz pojazdu obiektu i niejawnych połączeń pomiędzy obiektami ugrupowania bojowego batalionu oraz obiektami batalionów współdziałających,
 • sterowanie pracą pokładowych środków radiowych,
 • stały odbiór i wywołanie sygnałów alarmowych oraz innych pilnych informacji, niezależnie od wybranego trybu pracy na terminalach pokładowych.

Obiekty systemu BMS Hektor umożliwiają szybka zmianę funkcji wozu dowodzenia (1-2 szczebli dowodzenia) zarówno poprzez rekonfigurację oprogramowania jak i poprzez odpowiedzenie doposażenie pojazdu w sprzęt łączności. Praca osoby funkcyjnej na innym stanowisku pracy w ramach danej platformy polega jedynie na zmianie uprawnień dostępowych do SZW HEKTOR poprzez użycie mechanizmów autoryzacji użytkownika. Struktura oprogramowania SZW HEKTOR umożliwia zmianę i uaktualnienie poszczególnych modułów oprogramowania bez konieczności reinstalacji całego oprogramowania.

Pokładowe środki łączności

Obiekt SZW BMS HEKTOR (w zależności od wersji) jest wyposażony w następujące środki łączności pokładowej:  radiostacja VHF( 1-2 szt w zależności o wersji), radiostacja HF, szerokopasmowa radiostacja pokładowa IP, szerokopasmowa radiostacja osobista IP jako stacja bazowa, moduł WLAN.

Każdy obiekt systemu SZW HEKTOR jest dodatkowo wyposażony w autonomiczne urządzenie nawigacyjne składające się z inercyjnego systemu nawigacji (INS) w pełni zintegrowany z zewnętrznym wojskowym system GPS (dysponującym modułem SAASM) umożliwiający pracę w ruchu i na postoju.

Oprogramowanie SZW BMS HEKTOR korzysta ze standardowych stosów protokołów TCP/IP (sieci szerokopasmowe) oraz UDP/IP (sieci wąskopasmowe), również w czasie transmisji radiowej. Z uwagi trudne warunki pracy na szczeblu taktycznym i możliwe przerwy w łączności oprogramowanie BMS zostało wyposażone w Radiowy Mechanizm Replikacyjny (RRM) zapewniający automatycznie, selektywne przesyłanie informacji, kompresję danych, nadawanie priorytetów oraz zapewnienie integralności danych. RRM umożliwia dzielenie informacji na segmenty oraz przesyłanie ich różnymi środkami łączności radiowej w celu optymalizacji czasu przesyłania informacji. Uwzględnia wymianę informacji zgodnej z MIP DEM Baseline 3.0 i MIP ADEM Baseline 3.1. W celu zapewnienia transmisji danych przez radiostację KF, system łączności i informatyki systemu SZW HEKTOR posiada możliwość pracy zgodnie ze standardem STANAG 5066 oraz STANAG 4538.

Ponadto BMS HEKTOR posiada funkcję QoS (ang. Quality of Service) działająca na poziomie aplikacji, stosującą hierarchizację ważności przesyłanych informacji poprzez nadanie poszczególnym danym oraz poszczególnym użytkownikom priorytetów.

SZW BMS Hektor posiada możliwość współpracy z nowoczesnymi urządzeniami łączności:

Modułu WLAN -  wykorzystywany do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych oraz tworzenie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej WLAN (ang. Wireless Local Area Network).

Telefon bezprzewodowy IP - wykorzystywany do współpracy z modułem WLAN. Wykorzystuje bezprzewodową komunikację w standardzie IEEE 802.11 b/g/n.

Terminal pokładowy VoIP - wykorzystywany do komunikacji wewnątrzpokładowej obiektu SZW HEKTOR oraz do komunikacji z korespondentami zewnętrznymi poprzez środki transmisyjne pojazdu.

Widok terminala VoIP załogi. Ilustracja: KenBIT

Integrator IP RED  - umożliwia podłączenie i integrację urządzeń aktywnych za urządzeniem utajniającym tj. np. zestawy komputerowe stanowiska pracy, terminale VoIP , czujniki sensorów, zestawy mikrofonowo-słuchawkowe osób funkcyjnych.

Integrator IP BLACK - umożliwia podłączenie i integrację urządzeń aktywnych przed urządzeniem utajniającym np. radiostacje szerokopasmowe, radiostacje wąskopasmowe, terminale satelitarne, moduły WLAN.

Widok Integratora IP. Ilustracja: KenBIT

Wynośne Stanowisko Pracy WSP-1 - jest zewnętrznym, przenośnym terminalem komunikacyjnym umożliwiającym realizację przewodowej łączności oraz wymianę danych IP z pojazdem bazowym. Wraz z dołączonym terminalem PC zapewnia pełen dostęp do usług wozu dowodzenia.

Widok terminala wynośnego WSP-1. Ilustracja: KenBIT
 

Wynośne Stanowisko Pracy WSP-2 - jest zewnętrznym, przenośnym  urządzeniem pełniącym rolę routera lub switch’a. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia funkcjonowania oddalonych miejsc pracy, poprzez kabel polowy PKL 1x2 oraz polowy kabel światłowodowy. Umożliwia budowanie tymczasowych, lokalnych sieci transmisji danych (ethernet) na polowych stanowiskach dowodzenia.

Szerokopasmowa radiostacja pokładowa IP - przeznaczona do zabudowy na platformie mobilnej. Wykorzystuje modulacje szerokopasmowe oraz technologie związane z rozpraszaniem widma sygnału w dziedzinie częstotliwości, zapewniające maskowanie oraz współdzielenie pasma. Zapewnia zdolność organizowania systemu łączności radiowej zapewniając szerokopasmową wymianę danych od poziomu drużyny wzwyż, zapewniając dowódcom szczebla taktycznego dowodzenie i wymianę danych w ruchu i na postoju.

Widok terminala wynośnego WSP-2. Ilustracja: KenBIT

Szerokopasmowa radiostacja osobista IP - zapewnia żołnierzowi na poziomie drużyny piechoty zmechanizowanej bezpośredni dostęp do zasobów sieciowych oraz łączność w ramach drużyny i do wyższych poziomów dowodzenia poprzez szerokopasmową radiostację osobistą IP bazową zainstalowaną na pojeździe np. KTO ROSOMAK. Sieć zbudowana z radiostacji osobistych IP zapewnia łączność foniczną i transmisję danych z zastosowaniem stopni pośredniczących (stopni retransmisji).

Komputerowe stanowiska pracy - terminale komputerowe przeznaczone do instalacji obiektach SZW HEKTOR z możliwością wynoszenia poza obiekt, a także jako terminale osobiste do użycia przez żołnierzy spieszonych po opuszczeniu przedziału desantowego.

Przykład terminala komputerowego do instalacji na obiektach SZW HEKTOR. Ilustracja: KenBIT

Podsystem Ochrony Kryptograficznej

Podsystem Ochrony Kryptograficznej POK jest rozwiązaniem sprzętowo - programowym zapewniającym kryptograficzną ochronę informacji niejawnych przekazywanych w Systemie Zarządzania Walką SZW HEKTOR i najogólniej obejmuje: radiowe moduły kryptograficzne, stanowiska zarządzania kryptografią oraz nośniki danych kryptograficznych. POK umożliwia bezpieczną wymianę informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” i uwierzytelnienie użytkowników podczas przekazywania poza strefy ochronne. Posiada zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w środowisku teleinformatycznym w układzie narodowym i sojuszniczym poprzez zapewnienie możliwości implementacji algorytmów kryptograficznych dostarczonych przez krajowe lub sojusznicze organy bezpieczeństwa.

Ilustracja: KenBIT

Informacje zawarte w oprogramowaniu SZW HEKTOR są chronione przed nieuprawnionym ich odczytem, modyfikacją i zniszczeniem. Zapewniona jest poufność, integralność, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezawodność i niezaprzeczalność danych.

Wdrożenia SZW HEKTOR

Oprogramowanie Systemu BMS HEKTOR zostało wdrożone i jest użytkowane w dwóch pododdziałach MON. System na bieżąco jest uaktualniany zgodnie z najnowszymi standardami NATO. Jest przygotowany do wykorzystania poprzez Wojska Lądowe i Wojska Specjalne z możliwością wymiany informacji sojuszniczych. Najnowsza wersja systemu Hektor bierze udział w takich wydarzeniach jak: ćwiczenia Combined Endeavor, CWIX i warsztatach ASTER. Udział w tych wydarzeniach pozwala na przeprowadzanie testów z wieloma partnerami oraz na potwierdzenie prawidłowej implementacji standardów wymiany informacji taktycznych. W ramach testów BMS HEKTOR łączył się z innymi systemami sojuszniczymi za pośrednictwem protokołów: MIP (Multilateral Interoperability Programme),  NFFI (NATO Friendly Force Information), NVG (NATO Vector Graphics),  WMS (Web Map Server),  XMPP. Wszystkie przeprowadzane ćwiczenia zakończyły się dla systemu BMS HEKTOR sukcesem, praktycznie wszystkie testy z zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Aktualnie Inspektorat Uzbrojenia MON prowadzi procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy do Sił Zbrojnych RP Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) -  kryptonim „ROSOMAK BMS”. Firma KenBIT została zakwalifikowana do udziału w tym postępowaniu.

Artykuł przygotowany przez KenBIT Sp.j.

Komentarze (11)

 1. ndhn2w

  Jeżeli potrzebujesz usług dźwigowych w Legnicy to dobrze trafiłeś. Wykonamy szybko i profesjonalną prace dla Ciebie. Z kontaktuj się z nami i bądź zadowolonym klientem. https://dzwigi-golak.pl/

 2. obiektywny

  aby tworzyć, produkować i rozwijać tak poważny, rozległy i mobilny system trzeba mieć duży i wysoko wyspecjalizowany potencjał m.in. badawczo-rozwojowy, produkcyjny, wdrożeniowy i serwisowy. nie da się tego zrobić np. paroma ludżmi i z pozycji mieszkania, bo to jest ILUZJA !!!

 3. Renak

  Posłużę się intuicją i wyglądem jednego z menu: ten system nie wzbudza zaufania

 4. Rr

  "Oprogramowanie BMS zapewnia funkcjonowanie z wykorzystaniem wszystkich obowiązujących w NATO standardów i protokołów komunikacyjnych." Tak, na pewno WSZYSTKICH. W takim razie jest to najlepszy system w Nato

 5. żołnierz-informatyk

  jak mogło być wdrożone jak tak wygląda i przecież nie przeszło badań monowskich itp.?

 6. Ken

  czy te wdrożenia itp. to nie zasługa zatrudnienia byłych wpływowych oficerów P6, IU i DZ?

 7. zorba

  jeżeli to jest wdrożone w pododdziałach, to czy działa chociaż w jednej serii i nie tak jak inne prototypy tego autora, kto to badał (także w zakresie procesu pozyskania), na jakiej podstawie oraz w jakim trybie zakupił i odebrał i czy rzeczony "rozwój" nie był procesem dochodzenia do SpW i czy do tego już doszło?

 8. bit

  Zgadzam się z komentarzem "prawdziwy". co najwyżej protezy będące nieudolną kopią dawno istniejących rozwiązań. no i ta przechwałkowa retoryka. gdzie ona ma wiarygodne - nie marketingowe potwierdzenie?

 9. Willgraf

  wojsko posiada bardzo kiepskie mapy ich zobrazowanie jest...wręcz tragiczne ....mapy winny być tak dokładne jak lotnicze mapy niemieckie 1:25 000 nowa wojna będzie toczyła się w bardzo zróżnicowanym terenie , a mapy tego nie pokazują w skali 1:50 000

 10. Cannon Rock

  Aby taki system pokazywał położenie wrogich wojsk w czasie rzeczywistym potrzebne są roje dornów we wszystkich kategoriach i stworzenie sieciocentryczności. Pytaniem jest czy takie systemy sprzężone są z radarami kontr-bateryjnymi itp. zdaje się, że powinny

 11. prawdziwy

  Wszystko wzięte ze znanych już bardziej rozwiązań a jakość - pewnie taka sama jak te zdjęcia "produktów" i slajdy, które są nie na temat.